Nyomtatás

ELADÓ INGATLAN-HÍRDETMÉNY

HÍRDETMÉNY

közzététele a Köztársaság utca 87-89. szám alatti ingatlan értékesítéséről

 

 

Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, Isztimér Köztársaság utca 87-89. szám alatti ingatlant, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló, Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VII.08.) önkormányzati rendelete 13. §-a értelmében értékesítésre kijelöli.

 

A vagyonelem megnevezése: Isztimér Köztársaság utca 87-89.szám alatti ingatlan, melyben a Harmónia – Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Kft. által üzemeltetett Boróka Idősek Otthona működik.

 

A vevő vállalja, hogy az ingatlanban továbbra is idősek otthonát működtet.

 

Az ingatlan forgalmi értékének megjelölése:

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, Isztimér Köztársaság utca 87-89. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékének megállapítására a 7/2013. (VII.08.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdésének előírásai szerint ingatlan értékbecslők szakvéleményét szerezte be. A felkért szakértők a következő szakvéleményt adták:

-       Csordás György igazságügyi építész szakértő és Csárádi László igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő az ingatlan összértékét 30.500.000.-Ft-ban állapította meg,

-       Gáspár László igazságügyi szakértő - az EDIMÁR Igazságügyi Szakértők Kft képviseletében Tischler Edit ügyvezető ellenjegyzésével - az ingatlan összértékét 33.048.000.-Ft-ban határozta meg.

A Képviselő-testület az ingatlan forgalmi értékét a két szakértői véleményben szereplő összeg átlagában, 31.774.000.-Ft-ban fogadta el.

 

Az ingatlan átruházásának módja:

Adásvételi szerződés kötése.

 

 

 

A versenyeztetés előírása:

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény 13. § (1) bekezdése kimondja:

„Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

 

A törvényi rendelkezés figyelembe vételével Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, Isztimér Köztársaság utca 87-89. szám alatti ingatlant, mint üzleti vagyont,  31.774.000.-Ft  - azaz Harmincegymillió-hétszázhetvennégyezer forint - vételáron értékesítésre meghirdeti.

Az ingatlanban a Boróka Idősek Otthonát üzemeltető Harmónia – Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Kft. elővásárlási joggal rendelkezik.

 

A határozatot Isztimér község honlapján, a www.isztimer.hu címen 15 napra közzé kell tenni. A versenyeztetés időtartama 2015. július 7. naptól 2015. július 22. napig tart. Az ajánlattevők a közzététel időtartama alatt nyújthatják be vételi ajánlatukat személyesen vagy postai úton a következő címen:

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester

Isztimér Község Önkormányzata

8045 Isztimér Köztársaság u. 77.