Nyomtatás

2008. évi beszámoló

Szám: /2009.

Beszámoló Isztimér - Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének 2008. évi munkájáról

Készítette: · Polczer Károlyné főmunkatárs · Bregócs Lászlóné főmunkatárs · Kovács Ilona főelőadó · Spandlerné Pere Edit főelőadó · Csepiné Kelemen Mária főelőadó · Németh Lászlóné főelőadó · Mayer Mónika előadó · Szili Gyula aljegyző · Kovács Edit körjegyző

Isztimér, 2009. április 20.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve a Körjegyzőség 2008. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: Isztimér – Kincsesbánya Községek Körjegyzősége 2008. január 1-én alakult meg. A Körjegyzőség az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – külön megállapodás alapján - 50-50 %-os aránybanjárulnak hozzá. Ennek megfelelően a körjegyzőség finanszírozása 2008-ban az alábbiak szerint alakult a módosított költségvetés szerint: Pénzforgalmi kiadások: - személyi kiadások 28.274 e Ft - járulékok 7.983 e Ft - dologi kiadások 1.946 e Ft - felhalmozási kiadások 750 e Ft Összesen: 38.953 e Ft Pénzforgalmi bevételek: - állami támogatás 7.968 e Ft - Eseti kereset-kiegészítés 436 e Ft - Kincsesbánya Önkormányzat támogatása 14.156 e Ft - Isztimér Önkormányzat támogatása 16.410 e Ft - Előző évi pénzmaradvány felhasználása 1520 e Ft Összesen: 40.490 e Ft A körjegyzőség köztisztviselői létszáma 10 fő. A Körjegyzőség az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: Körjegyzőségi székhely (Isztimér) - Körjegyző - Adóügyi és igazgatási ügyintéző 1. - Igazgatási ügyintéző - Pénzügyi és személyzeti ügyintéző - Pénzügyi és iratkezelési ügyintéző Körjegyzőségi kirendeltség (Kincsesbánya) - Aljegyző - Adóügyi és igazgatási ügyintéző 2. - Igazgatási és gyámügyi ügyintéző - Igazgatási és iratkezelési ügyintéző - Pénzügyi ügyintéző Az isztiméri székhelyen a pénzügyi és iratkezelési ügyintézői állás 2008. szeptember 1-től betöltetlen, a munkát a meglévő kollégák között felosztottuk, azt helyettesítéssel, a napi munkaidőn túl látják el. A testületi munkával kapcsolatos tevékenység Isztimér Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a Képviselő-testületek tagjainak tájékoztatását. A munkatervben szereplő témák megtárgyalásra kerültek, a meghívókat és a testületi anyagot az SZMSZ-ben előírt határidőben mindig kézbesítettük. Az ülések számát tekintve a testületek ismét túlteljesítették a törvényben előírt évi minimális 6 ülésszámot, de a munkatervben szereplő 9 – Kincsesbányán 11 - ülést is, hiszen sok esetben azonnali döntés vált szükségessé pályázati, kistérségi ügyek miatt. Zárt ülések megtartására egyre ritkábban kerül sor, elsősorban segélyezési, kinevezési illetve kitüntetési ügyekben, mivel ezekben az ügyekben zárt ülés tartása kötelező. Az együttes üléseken a Testületek a közös fenntartású Körjegyzőség illetve fogászat működésével kapcsolatos ügyeket tárgyalták, költségvetésükről, zárszámadásukról döntöttek. A Körjegyzőség látja el a Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is, így az ülések, a jegyzőkönyvek előkészítésével, költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkából is kivettük részünket. A jegyzőkönyvek határidőre – 15 nap – felterjesztése minden esetben megtörtént. Írásbeli törvényességi észrevétel 2008-ban sem Isztimér, sem Kincsesbánya esetében nem fordult elő. A Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatunk jó, szóbeli, segítő szándékú észrevételeiknek megfelelően a kisebb súlyú hibákat kijavítjuk. 2009. január 1-jétől a hivatal feladatköréből kikerült a törvényességi ellenőrzési jogkör, ennek ellenére a jegyzőkönyveket továbbra is felterjesztjük. Az ülések, valamint a hozott döntések megoszlása 2008-ban a következő volt: (zárójelben a 2007. évi adatok láthatók).

  Isztimér Kincsesbánya Isztimér – kisebbségi önk
Ülések száma, ebből 30 (28) 22 (27) 8 (7)
- zárt ülés 7 (3) 3 (5) 0
- együttes ülés 5 (6) 3 (3) 0
- együtt zárt ülés 0 (1) 0 (1) 0
- közmeghallgatás 1 (1) 1 (1) 1 (1)
- falugyűlés 0 1 0
Határozatok száma 131 (125) 153 (157) 16 (11)
Rendeletek száma 22 (18 ) 19 (21) -

Isztimér önkormányzat 2008 januárjában a közművelődést érintő főnapirendeket tárgyalt, elfogadta a közművelődési koncepciót, a Kultúrház működési rendjét és 2008. évi közművelődési tervét. Február hónapban az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadásáról, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról született döntés. A 2008. március 9-i népszavazás miatt a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról született döntés – zárt ülésen. Márciusban rendkívüli ülésen tárgyaltunk a több hónapos munkával előkészített KDOP-2007.2.1.1/C – Integrált turisztikai fejlesztési pályázat benyújtásáról, melynek elemei a Kálvária felújítása, Tó-sétány kialakítása illetve Sváb sírkert létesítése lettek volna. A projekt teljes költségvetése 41.261 e Ft, melyhez 6.189 e Ft saját erő biztosítását vállalta a testület a 2008-2009. évre. A soros márciusi ülésen a Móri Rendőrkapitány beszámolt a község közbiztonsági helyzetéről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig a 2007. évi munkájáról. Bakonykúti Önkormányzata jelezte kilépését a „Bakonyalja” Önkormányzati társulásból, továbbá javaslatot tett a háziorvosi szolgálat közös fenntartását ellenőrző munkacsoport létrehozására is – ahova a képviselő-testület Müllner Ede alpolgármestert és Németh Istvánné képviselőt delegálta. A fogorvosi és fogászati szolgálat közös fenntartására kötött megállapodás módosítására Iszkaszentgyörgy Önkormányzatának kezdeményezésére került sor. Április hónapban Bakonykútival együttes ülésen került sor a Körjegyzőség 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalására. A szakmai munkáról szóló beszámolót Bakonykúti Önkormányzata nem fogadta el azzal, hogy szeretné megvárni a könyvvizsgálói jelentés elkészültét a vagyonkataszterben talált eltérések tisztázása érdekében. Döntés született a Körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt pályázat benyújtásáról, melynek keretében épületkorszerűsítésre és számítástechnikai fejlesztésre pályázatunk összesen 13.485 e Ft összegben, 2.697 e Ft önerő biztosításával. Ebből 5.000 e Ft-ot sikerült nyerni, munkánkat ezen szerényebb összegből végrehajtott fejlesztések is jelentősen segítik. Szintén áprilisban tárgyalta az önkormányzat a Kazinczy Ferenc Tagiskola részletes, igényes szakmai beszámolóját, továbbá határozott a Tamási nevű települések találkozóján való részvételről. Május hónapban aktualitását vesztett rendeleteket helyeztünk hatályon kívül, továbbá elfogadásra került a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról, a Körjegyzőség gyámügyi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint az egészügyi ellátás helyzetéről is tárgyalt a testület. Együttes ülésen a Körjegyzőség működéséről szóló megállapodás módosítására kerül sor – a költségmegosztás tekintetében, valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésével kapcsolatban hoztunk döntéseket. Júniusban a kistérség által fenntartott oktatási-nevelési intézmények vezetői számoltak be a tanév illetve nevelési év eseményeiről, valamint elfogadásra került az Anna napi búcsú megrendezésére vonatkozó szerződés, illetve program is. Zárt ülésen véleményezte a képviselő-testület a Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatói, valamint a Zengő Óvoda óvodavezetői pályázatát. Júliusban együttműködési megállapodás elfogadására került sor Isztimér és Madar települések vonatkozásában, zárt ülésen pedig kitüntető címek adományozásáról döntött a testület. Dr. Nap Zsuzsanna háziorvos váratlan távozása miatt az álláshely meghirdetéséről, a háziorvosi helyettesítéséről kellett döntést hozni. Augusztus hónapban a beiskolázási segélyek megállapításáról, a megnyert körjegyzőségi pályázathoz szükséges – módosított összegű – saját erő biztosításáról, az orvosi rendelő vízelvezetéséről, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról született határozat. Szeptemberben került sor a költségvetés ¾ évi végrehajtásáról szóló beszámoló valamint a Polgármesteri Hivatal részleges külső felújítására benyújtott árajánlat elfogadására, a folyószámla hitelkeret meghosszabbítására. Október hónapban együttes ülésen tárgyalták a képviselő-testületek a Körjegyzőség dolgozóinak juttatására vonatkozó rendeleteket, illetve a juttatások megállapítása kapcsán döntöttek a költségvetés módosításáról is. A soros testületi ülésen – országos felülvizsgálat keretében – megtörtént a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása, a 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. Az OEP ellenőrzés megállapításainak megfelelően elfogadásra került az egészségügyi szolgálat költségvetési kiadásainak megosztásáról szóló belső szabályzat. Biztosította a testület az óvodai székek, valamint a nyugdíjasklub helyisége meszelési költségeinek fedezetét is. A november 24-i zárt ülésen a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálására került sor. Együttes ülésen a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolóról, a költségvetés módosításáról, illetve az iskolatej programhoz történő csatlakozásról tárgyaltak a képviselők. Másfél évi egyeztető munkát követően elfogadásra került a Helyi Építési Szabályzat, melynek költségeihez a módosítást kezdeményező Királyszállás Wellness Kft alapítványi támogatással járult hozzá. Bakonykúti Önkormányzat felmondása miatt megszüntetésre került a háziorvosi és védőnői szolgálat közös fenntartására kötött megállapodás. A december 4-i közmeghallgatáson a Jobb Otthon Alapítvány képviselője adott tájékoztatást az alapítvány 2008. évi munkájáról, szó volt a kulturális rendezvények tapasztalatairól, tájékoztató hangzott el az önkormányzat 2008. évi munkájáról illetve 2009. évi költségvetési koncepciójáról is. A háziorvosi pályázatra érkezett érdeklődés miatt december 10-én rendkívüli ülésre került sor, a pályázat elbírálása a december 18-i zárt ülésen történt. Mivel a benyújtott anyag a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felelt meg, a testület a pályázatot sikertelennek nyilvánította. A decemberi soros ülésen – immár hagyományosan – a következő évi lakossági víz- és csatornadíjak, szemétszállítási díj megállapítására került sor, valamint döntés született az önkormányzat 2009. évi munkatervéről, kiemelt céljairól.

(Kovács Edit)

Kincsesbánya

Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2008. januári ülésén módosította a háziorvossal kötött szerződést, meghallgatta a civil szervezetek és az önkormányzati bizottságok beszámolóját, hatályon kívül helyezte luxusadó rendeletét, módosította a személyi térítési díjakról szóló rendeletét. Február hónapban elfogadta a 2008. évi költségvetését, pályázatot nyújtott be a a csatornaszolgáltatás támogatására, bérbe adta az egyik önkormányzati lakást, módosította a fogorvosi szerződést, megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. Együttes ülésén elfogadta a körjegyzőség 2008. évi költségvetését. Március havi ülésén megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló rendeletét, meghallgatta a Szikra SK beszámolóját. Április hónapban közmeghallgatást (falugyűlést) hívott össze a testület a Felsőkincsesen felhagyott bányaterület rekultivációjával kapcsolatban. Április havi ülésén tájékoztatókat és beszámolókat hallgatott meg (közbiztonsági helyzet, gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység, Nyugdíjas Klub, védőnői munka), elfogadta a 2007. év zárszámadását, tárgyalta a védőnői szolgálat kistérségi szinten történő ellátását. Május hónapban döntött a Művelődési Ház felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról. Júniusban döntött a folyószámla-hitel fenntartásáról, az SZMSZ módosításáról, a kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadásáról, hozzájárult a Közép – Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításához. Augusztus hónapban urnatemető tanulmányterv elkészítését rendelte meg, döntött az utak kátyúzásáról, pályázatot nyújtott be az IKSZT modell létrehozásához, ingatlanokat vont belterületbe, döntött többek között a Nyugdíjas Klub támogatásáról, a testvértelepülésre való utazáshoz az autóbusz költségének biztosításáról. Szeptemberben módosította a zárszámadási rendeletét, beszámolót fogadott el az I. félévi gazdálkodásról, napirendre tűzte a belső ellenőri jelentést a szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások ellenőrzéséről, döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról, valamint közterület elnevezéséről. Október hónapban együttes ülésen döntött a köztisztviselők juttatásáról, a körjegyzőség költségvetésének módosításáról. Október havi rendes ülésén döntött a közterület használatáról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról, valamint egy területvásárlási kérelemről, rendkívüli ülésen döntött Rendkívüli Behajtási Engedély megadásáról. November hónapban rendkívüli ülésen döntött a 2009. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadásáról, ismételten pályázatot nyújtott be a Művelődési Ház felújítására, döntött az Óvoda ablakainak cseréjéről, kocsibejáró megépítéséről, ingatlan értékesítéséről, a közalkalmazotti, köztisztviselői juttatásokról. Együttes ülésen döntött a körjegyzőség költségvetésének módosításáról. Közmeghallgatást tartott közérdekű kérdések tárgyalásával. December hónapban döntött a közüzemi díjakról, beszámolót fogadott el az I-III. negyedévi gazdálkodásról, tárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepciót, módosította költségvetési rendeletét, megkötötte a hó eltakarítási szerződést, megrendelte az Óvoda és az iskola érintésvédelmi felülvizsgálatát, a Hivatal bejárati ajtajának cseréjét. Módosította a bérleti szerződéseket, elfogadta 2009. évi munkatervét, módosította lakásrendeletét, meghatározta a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket. Döntött az első lakáshoz jutók támogatási kérelméről és a Bursa Hungarica kérelmekről.

(Szili Gyula)

Az egyes szakmai területek beszámolói telephelyenként

I. Gazdálkodás-pénzügy

Isztimér

A pénzügyi, gazdálkodási feladatok jelentős része az év első harmadában merül fel, mert a költségvetések tervezése mellett ebben az időszakban készülnek az előző évi számviteli beszámolók is. A Körjegyzőségben történt szerkezeti változások miatt a székhely településen január végéig 3 költségvetési garnitúrát készítettünk el, egy önkormányzati, egy kisebbségi önkormányzati és egy intézményi költségvetést, melyet a polgármester, a körjegyző, illetve a kisebbségi önkormányzat elnöke az Államháztartási törvényben foglaltak szerint február 15-ig a testületek elé terjesztettek. A Körjegyzőséghez tartozó mindkét településen a törvényben előírt határidőn belül lezajlottak a testületi ülések és megtörtént a költségvetések elfogadása. Az elfogadott költségvetésekről határozatot illetve rendeletet kell alkotni, melyek elkészítése szintén ezen a területen történt. A 2008-ban elkészített költségvetések és főösszegeik az alábbiak:

?Isztimér Önkormányzat: 112.009 ezer Ft
?Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat: 853 ezer Ft
?Körjegyzőség: 39.362 ezer Ft.

A tárgyévi költségvetések tervezésével párhuzamosan dolgozunk az előző évi zárszámadások és a zárszámadási határozatok, rendeletek elkészítésével, ami a költségvetésekhez hasonlóan mind mennyiségét (3 db), mind részletezettségét tekintve szintén komoly munkát, nagy precizitást igényel. Az Államháztartási és a Számviteli törvényben foglaltak alapján jogszerűen elkészített beszámolók garnitúráit március első felében kell a Kincstár rendelkezésére bocsátanunk, ahol megtörténik azok egyeztetése és szakmai felülvizsgálata. A számadatokat tartalmazó zárszámadás elkészítése mellett követelmény szöveges beszámolók készítése is, melyeket szintén határidőben megküldtünk a Kincstárnak, ebben részletesen beszámoltunk az elmúlt év gazdálkodásáról. Ugyancsak határidőben, április 30-ig sor került a beszámolók testületek elé terjesztésére. Az Államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési szervek év közben módosíthassák költségvetésüket. Az elmúlt év során Isztimér Önkormányzat esetében négy alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek okát az adott időpontokban a testületek kellő mélységig megismerték és elfogadták. A módosítások elfogadásával a költségvetések az alábbiak szerint alakultak:

?Isztimér Önkormányzat: 125.188 ezer Ft
?Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat: 2.087 ezer Ft
?Körjegyzőség: 39.926 ezer Ft

A féléves és a háromnegyed évi költségvetési beszámolók elkészítése és testületek elé terjesztése szintén határidőben megtörtént, és ugyancsak határidőre elkészült a kisebbségi önkormányzat, a körjegyzőség és a települési önkormányzatok következő évi költségvetési koncepciója, melyeket a testületek szintén elfogadtak. A gazdálkodási területen történő nyilvántartások közül kiemelt fontosságú az Áfa analitika, hisz Isztimér Önkormányzat tagja az Áfa körnek, ebből fakadóan az Áfa bevallások elkészítése is e terület feladata. 2008-ban az Áfa törvényből adódóan az önkormányzat negyedéves bevallónak minősült. Szintén itt készül az önkormányzatra és a körjegyzőségre vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló bevallás. Az említett bevallások az adott időszakokban határidőre elkészültek és az adóhatóság felé hiánytalanul beküldésre kerültek. Analitikáink tovább bővültek a 2007-ben bevezetett cégtelefon magáncélú használatának adóztatása miatt. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartást havi rendszerességgel vezetjük, és az Intézményi Munkaügyi Információs rendszeren történő rögzítést követően elektronikus formában (Eadaton) továbbítjuk a Kincstár részére. Könyvelésünk gépi könyveléssel, a DOKK programmal történik, ami nagymértékben megkönnyíti munkánkat, de emellett számos manuálisan végzendő feladatunk is van. Nemcsak a napi forgalmat kell könyvelnünk, hanem a teljesített adatok mellett az eredeti és módosított előirányzatokat is folyamatosan vezetni kell, ez költségvetési szerveknél kötelező feladat. Mindezekhez szükség van a pontos, manuális előkészítésre. Munkánkhoz tartozik a negyedévente történő értékcsökkenések elszámolása és a Kincstár felé küldendő különböző jelentések elkészítése is, így például negyedévente a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés a vagyonról, a részesedések alakulásáról és a közteher-bevételek adósainak alakulásáról. Természetesen mindezeket nemcsak önkormányzati szinten, hanem a Körjegyzőség vonatkozásában is el kell készíteni. Mindennapos feladataink közé tartozik a különböző visszaigénylések elkészítése, mint pl. a Munkaügyi Központtól a közhasznú foglalkoztatás költségeihez támogatás igénylése, a központi költségvetéstől a közlekedési támogatások visszaigénylése, a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, és a közcélú foglalkoztatás költségeinek visszaigénylése. Ezeket az igényléseket minden hónap 10-ig illetve negyedévente kell elkészítenünk. Negyedéves feladatunk a gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése is, melynek keretében a KSH felé számolunk be az elmúlt negyedév beruházásairól. Ezt a jelentést éves szinten, összefoglaló módon is teljesítenünk kell. A gazdálkodási terület feladatai közé tartozik a számlák kiegyenlítése, az utalások elkészítése, amit számítógépes ügyfélterminál segítségével végzünk, melyhez a szükséges modemet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre az OTP Bank Nyrt. Szintén e terület feladata az intézményi kifizetések, tiszteletdíjak, megbízási díjak, változó bérek számfejtése, a nem rendszeres kifizetések lejelentése, a távollétek és a szabadságok jelentése minden hónap 2-i illetve 15-17-i határidővel. Munkánkhoz tartoznak a személyzeti ügyek is, mint pl. az alkalmazási és jogviszonyt megszüntető iratok, soros léptetések, átsorolások elkészítése, ami a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak gyakori cserélődése miatt szintén rendszeresen jelentkező feladat. 2008. évben is kézi kontírozás (előirányzati naplók, banknaplók, pénztárak, helyesbítő naplók, vegyes naplók stb.) készítette elő a számítógépes könyvelést Isztimér Önkormányzat, a Körjegyzőség és a Német Kisebbségi Önkormányzat esetében is. A kontírozandó, illetve könyvelendő tételek, számlák, bizonylatok száma évről évre folyamatosan nő.

(Bregócs Lászlóné)

Kincsesbánya

A pénzügyi, gazdálkodási területen az év első harmadában fokozottan tornyosulnak a feladatok. Január hónap a költségvetések tervezésének időszaka. Az Önkormányzat költségvetését, amit a polgármester, a körjegyző, illetve az aljegyző az Államháztartási törvényben foglaltak szerint február 15-ig a testület elé terjesztenek. Ezen feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk, a törvényben előírt határidőig. Az elkészített költségvetésről rendeletet kell alkotni, melyek tervezetének elkészítése szintén ezen a területen történik. A 2008-ban elfogadott költségvetési rendelet főösszege 136.279 ezer Ft. A tárgyévi költségvetések tervezésével párhuzamosan dolgozunk az előző évi zárszámadás és a zárszámadási rendelet elkészítésével, ami a költségvetéshez hasonlóan szintén komoly munkát, nagy precizitást igényel. Az Államháztartási és a Számviteli törvényben foglaltak alapján jogszerűen elkészített beszámoló garnitúrát, március első felében kell a Kincstár rendelkezésére bocsátanunk, ahol megtörténik annak egyeztetése és szakmai felülvizsgálata. A számadatokat tartalmazó zárszámadás elkészítése mellett követelmény szöveges beszámoló készítése is, melyet szintén határidőben megküldtünk a Kincstárnak, ebben részletesen beszámoltunk az elmúlt év gazdálkodásáról. Ugyancsak határidőben, április 30-ig sor kerül a beszámoló testület elé terjesztésére. Az Államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési szervek év közben módosíthassák költségvetésüket. Az elmúlt év során Kincsesbánya Önkormányzat esetében öt alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek okát az adott időpontokban a testületek kellő mélységig megismerték és elfogadták. A módosítások elfogadásával a költségvetés főösszege: 161.980 ezer Ft A féléves és a háromnegyed évi költségvetési beszámoló elkészítése és testület elé terjesztése szintén határidőben megtörtént. Határidőre elkészült az önkormányzat következő évi költségvetési koncepciója, melyet a testület szintén elfogadott. A gazdálkodási területen történő nyilvántartások közül kiemelt fontosságú az Áfa analitika, hisz a települési önkormányzat tagja az Áfa körnek, ebből fakadóan az Áfa bevallások elkészítése is e terület feladata. 2008-ban az Áfa törvényből adódóan Kincsesbánya Önkormányzat havi bevallónak minősült. Szintén itt készül az önkormányzatra vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló bevallás. Az említett bevallások az adott időszakokban határidőre elkészültek és az adóhatóság felé hiánytalanul beküldésre kerültek Könyvelésünk több mint10 éve teljesen géppel történik, ami nagymértékben megkönnyíti munkánkat, de emellett számos manuálisan végzendő feladatunk is van. Nemcsak a napi forgalmat kell könyvelnünk, mert költségvetési szerveknél a teljesített adatok mellett az eredeti és módosított előirányzatokat is fel kell vezetni. Mindezekhez szükség van a pontos, manuális előkészítésre. Munkánkhoz tartozik a negyedévente történő értékcsökkenések elszámolása és a Kincstár felé küldendő különböző jelentések elkészítése is, így például negyedévente a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés a vagyonról, a részesedések alakulásáról és a közteher-bevételek adósainak alakulásáról. Mindennapos feladataink közé tartozik a különböző visszaigénylések elkészítése, mint pl. a központi költségvetéstől a közlekedési támogatások visszaigénylése, a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, és a közcélú foglalkoztatás költségeinek illetve az ápolási díjak visszaigénylése. Ezeket az igényléseket minden hónap 10-ig kell elkészítenünk. Negyedéves feladatunk a gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése is, melynek keretében a KSH felé számolunk be az elmúlt negyedév beruházásairól. Ezt a jelentést éves szinten is teljesítenünk kell, kiegészítve a munkaügyi statisztikával. A gazdálkodási terület feladatai közé tartozik a számlák kiegyenlítése, az utalások elkészítése, amit számítógépes ügyfélterminál segítségével végzünk, melyhez a szükséges modemet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre az OTP Bank Rt. 2008. évben is kézi kontírozással (előirányzati naplók, banknaplók, pénztárak, helyesbítő naplók, vegyes naplók stb.) készítettük elő a számítógépes könyvelést. A kontírozandó, illetve könyvelendő tételek, számlák, bizonylatok száma évről évre folyamatosan nő. Számottevően megnőtt a könyvelési tételeink száma mióta az önkormányzat fenntartása alá került a konyha.

(Csepiné Kelemen Mária)

II. Adóigazgatás
Isztimér

A 2008. évben létrejött Isztimér- Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének Isztimér települést érintő adózási feladatait Isztiméren látjuk el. Adóigazgatási feladataink során magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, más szerv által kimutatott tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok, egyéb önkormányzatot megillető bevételek, államigazgatási eljárási illeték, valamint talajterhelési díj ügyben intézkedtünk. Magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2008. évben Isztimér Község Képviselő Testülete nem változtatta meg, így Isztiméren 5.000,- Ft-os adótételt alkalmaztunk ebben az adónemben. Az elmúlt évben is biztosítottuk 70 éven felüli tulajdonosok részére 74 ingatlan után 50 %-os adókedvezményt, valamint 39 db olyan ingatlan után biztosítottunk adómentességet, mely 70 éven felüli egyedül élő isztiméri lakos tulajdonában volt. 12 építési telek után állapítottunk meg adómentességet a beépítési kötelezettség lejártáig. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan Isztiméren 129 ügyirat keletkezett, ezek az adókötelezettség változásával összefüggő intézkedések, zömében adóbevallások és az azokra hozott határozatok voltak. A gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységünkhöz az Okmányirodától kapjuk az adóztatást érintő adatokat havonta, ezek alapján intézkedünk határozattal az adókötelezettség módosításáról. Ezzel összefüggésben Isztiméren 144 iktatott ügyirat keletkezett. Mozgáskorlátozottság miatti 9 fő részére biztosítunk mentességet. Az Okmányiroda által rendelkezésünkre bocsátott gépjármű lista egyeztetését az elmúlt évben is elvégeztük, a több esetben vitás tulajdonjog tisztázására felhívtuk az érdekeltek figyelmét. A gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg továbbra is. A helyi iparűzési adó mértéke nem változott, 1,5 % maradt. Az iparűzési adó ügyben keletkezett iratok száma Isztiméren 116 db volt, ezek bevallások és az azokhoz kapcsolódó fizetés meghagyások voltak. Isztimér településen ideiglenes iparűzési adó bevallások ügyében is intézkedtünk, ezt az adót az alkalmi árusok fizetik. Termőföld bérbeadásából származó bevételünk nagyon alacsony jogszabályi rendelkezések miatt, ugyanis a hosszútávra kötött földbérleti szerződések esetén nem kerül levonásra a jövedelemadó, az erre vonatkozó bevallásokat is feldolgoztuk. A talajterhelési díj Isztimér Önkormányzatát érintette csak, mivel itt kiépítésre került a szennyvíz csatorna hálózat, 31 iktatott ügyirat keletkezett ezügyben, a bevallások alapján intézkedtünk az összeget előírása, a befizetések, behajtások iránt. A fentieken kívül közlekedési és egyéb helyszínbírság behajtására Isztiméren került sor, a behajtott összeg az önkormányzatot illeti. Idegen szervet megillető tartozás behajtásával kapcsolatosan is történt intézkedés mindkét településen, jórészt szemétszállítási díj hátralék vonatkozásában, a behajtott összeget átutaltuk a kimutató szerv részére. Az adó- és értékbizonyítványok utáni illetéket, valamint adóügyben lerótt illetéket rendszeresen negyedévenként utaljuk a Magyar Államkincstár részére.

Isztimér településen adónemenkénti kimutatás az adóztatás alakulásáról

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma (fő) 402
Adótárgyak száma (db) 472
Helyesbített adó összege (Ft) 2.072.214
Adóhatóságnál maradó bevételek 1.792.094
Teljesítés % 86,5%

Gépjárműadó:

Adózók száma (fő) 247
Adótárgyak száma (db) 370
Helyesbített adó összege (Ft)  11.485.747
Adóhatóságnál maradó bevételek 10.919.698
Teljesítés % 95,1 %

Iparűzési adó:

Adózók száma (fő) 62
Helyesbített adó összege (Ft) 22.223.678
Adóhatóságnál maradó bevételek 21.590.981
Teljesítés % 97,2 %

Egyéb adónemek: (önkormányzatot illető)

Talajterhelési díj (Ft) 421.016
Termőföld bérbead.jöv.adó (Ft) 261.180
Késedelmi pótlék (Ft) 305.887
Egyéb bevételek (Ft) 172.000

Sajnos egyre nehezebb az adóhátralékaink, illetve idegen szerv által kimutatott hátralékok behajtása, mivel azok mindig ugyanazon személyek tartozásai, akik sem rendszeres jövedelemmel, sem ingó-, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, vállalkozások esetén pedig követelésünk fedezethiány miatti elutasítása, és az is, hogy későn jut tudomásunkra, ha egy vállalkozás felszámolásra kerül. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kértünk adatot a hátralékosok munkahelyére vonatkozóan. Az adófizetési kötelezettségről az adózók részére értesítést küldünk a befizetési csekkekkel a törvényben meghatározott módon. Adószámlánkon lévő összeget rendszeresen átutaljuk az önkormányzat költségvetési számlájára. A beszámolási időszakban is biztosítottunk a korábbi évekhez hasonlóan 1 vállalkozás részére adótartozása megfizetésére részletfizetési kedvezményt. Az adózással kapcsolatos könyvelési, pénzforgalmi, kivetési munkálatokat helyben végezzük, az új adóprogramokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága küldi részünkre, a zárási anyagokat is oda juttatjuk el interneten e-adaton keresztül

(Polczer Károlyné)

Kincsesbánya

A Körjegyzőséghez tartozó Kincsesbánya településen adóigazgatási feladataink során magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó, más szerv által kimutatott tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok, egyéb önkormányzatot megillető bevételek, államigazgatási eljárási illeték, valamint talajterhelési díj ügyben intézkedtünk. Magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2008. évben Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem változtatta meg, így 5.000,- Ft adótételt alkalmaztunk ebben az adónemben. Az adóhatóság az elmúlt évben a 70 éven felüliek részére az 50 %-os adókedvezményt 26 ingatlan, az egyedül élő 70 éven felüliek 100%-os adókedvezményt 36 ingatlan esetében, a beépítési kötelezettség lejártáig 4 ingatlan esetében biztosította. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan 113 ügyirat keletkezett, ezek az adókötelezettség változásával összefüggő intézkedések, adóbevallások és az azokra hozott határozatok voltak. A gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységünkhöz az Okmányirodától kapjuk az adóztatást érintő adatokat havonta, ezek alapján intézkedünk határozattal az adókötelezettséget érintő változásról. A gépjárműadó megállapítása a személygépkocsik esetében a gyártási év és teljesítmény alapján történik. Ezzel kapcsolatban, Kincsesbánya községben 344 iktatott ügyirat keletkezett. A gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg továbbra is. A helyi iparűzési adó mértéke a településen:1,8 %. Az iparűzési adó ügyben keletkezett iratok száma 120, melyek bevallások és az azokhoz kapcsolódó fizetés meghagyások voltak. A talajterhelési díj megállapításával kapcsolatosan 38 iktatott ügyirat keletkezett a bevallások alapján intézkedtünk az összegek előírása, a befizetések, behajtások iránt. A fentieken kívül közlekedési és egyéb helyszínbírság behajtására került sor, a behajtott összeg az önkormányzatot illeti meg, 20 iktatott ügyirat keletkezett. Idegen szervet megillető tartozás behajtásával kapcsolatosan is történt intézkedés a településen, jórészt szemétszállítási díj hátralék vonatkozásában, a behajtott összeget átutaltuk a kimutató szerv részére. Adóügyben lerótt illetéket rendszeresen negyedévenként utaljuk a Magyar Államkincstár részére. Kincsesbányai településen adónemenkénti kimutatás az adóztatás alakulásáról

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma (fő) 742
Adótárgyak száma (db) 1094
Helyesbített adó összege (Ft) 3.751.081
Adóhatóságnál maradó bevételek 3.390.063
Teljesítés % 90,4


Gépjárműadó:
 

Adózók száma (fő) 466
Adótárgyak száma (db) 611
Helyesbített adó összege (Ft)  10.101.799
Adóhatóságnál maradó bevételek 8.402.794
Teljesítés % 83,2

Iparűzési adó:

Adózók száma (fő) 100
Helyesbített adó összege (Ft)               30.544.648
Adóhatóságnál maradó bevételek 28.400.535
Teljesítés % 92,3

Egyéb adónemek: (önkormányzatot illető)

Talajterhelési díj (Ft) 359.695
Bírság, végrehajtási ktg. 224.517
Késedelmi pótlék (Ft) 502.606
Egyéb bevételek (Ft) 60.000

A településen az adónemek 90 % körüli teljesülése azt mutatja, hogy az adózók egyre nagyobb számban nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek a törvényben előírt határideig. Adóhatóságunk a hátralékosokat először fizetési felhívással kereste meg, amennyiben ez a megkeresésünk nem vezetett eredményre, úgy végrehajtási eljárást kellett kezdeményeznünk. Magánszemélyek esetén munkabérből, nyugdíjból történő letiltással, vállalkozások esetében inkasszó útján. Inkasszóval megtérült adóhátralék összege: 3.528.686,- Ft, 9 esetben. Munkabérből, nyugdíjból letiltással: 2008. évben 24.824,- Ft összeg 2 esetben, 2009. évre áthúzódóan 141.265,- Ft összeg 9 esetben. Sajnos egyre nehezebb az adóhátralékaink, illetve más szerv által kimutatott hátralékok behajtása, mivel azok mindig ugyanazon személyek tartozásai, akik sem rendszeres jövedelemmel, sem ingó-, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, vállalkozások esetén pedig követelésünk fedezethiány miatti elutasítása, és az is, hogy későn jut tudomásunkra, ha egy vállalkozás felszámolásra kerül. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kértünk adatot a hátralékosok munkahelyére vonatkozóan, ez alapján küldtük el letiltásainkat. Az adófizetési kötelezettségről az adózók részére értesítést küldünk a befizetési csekkekkel a törvényben meghatározott módon 2008. február és július hónapban, ezen értesítők száma: 900 db/félév. A hónap 1. napján adószámlánkon lévő összeget minden hónap 10-ig átutaljuk az önkormányzat költségvetési számlájára. Az adózással kapcsolatos könyvelési, pénzforgalmi, kivetési munkálatokat helyben végezzük, az új adóprogramokat a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Irodája küldi részünkre, és a zárási anyagokat is oda juttatjuk el az elmúlt évtől interneten e-adaton.

(Spandlerné Pere Edit)

III. Igazgatás Anyakönyv, népesség-nyilvántartás, szociális és gyámügyi igazgatás, egyebek

Isztimér

Anyakönyvi ügyintézés:

Az anyakönyvi ügyintézésben további fokozott szerepet kapott az ASZA rendszer anyakönyvi okmányok kiállításán túl egyes adatváltozások helyi rögzítését is helyben végezzük. A rendszer használatához a Körjegyzőségben anyakönyvi szakvizsgával rendelkező dolgozóknak van hozzáférési joga, Isztiméren a körjegyzőnek és az igazgatási előadónak. Az ASZA-n bonyolódnak az választások és azok előkészületei is . Az Isztiméri anyakönyvekben 2008. évben teljesített bejegyzések: születési anyakönyv: 0 házassági anyakönyvben : 2 halotti anyakönyvben: 5 Kiadott anyakönyvi kivonatok száma: születési : 11 házassági: 9 halotti: 11 Utólagos bejegyzések száma: születési anyakönyvekbe : 28 Házassági anyakönyvekbe: 8 Népesség-nyilvántartás: Ezen munkaterületen jelentős változás volt az elmúlt évben. Az ASZA rendszerhez hasonlóan megkezdte működését a címnyilvántartási rendszer. Minden hivatal számára közvetlenül elérhető a központi adatbázis, az egyes adatváltozások helyileg átvezethetők. A címnyilvántartási rendszer működésével azonban nem szűnt meg az okmányirodai feldolgozás, pl. a lakcímbejelentőket továbbra is ők dolgozzák fel. A központi adatbázisban helyileg vezetünk át egyes eseményeket. (családi állapot, névváltozás, lakcímmódosítások, új házszám stb.) Lakcímváltozás bejelentések száma Isztiméren : 68 Az év végi statisztikai adatok alapján Isztiméren nőtt az állandó népesség száma:

 Vizsgált időszak Állandó népesség
          2004              966
          2005              976
          2006              960
          2007              940
          2008              954

Az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom a népesség nyilvántartás tárgykörében:

Kísérő jegyzékek:

Kísérő jegyzék                   58  
Passziválási listák                  19   
Névváltozási listák                    8  

Hagyaték, adó- és értékbizonyítványok kiállítása:

 Hagyatéki ügyek száma 17
 Adó és értékbizonyítvány 26

A jelzett adó és értékbizonyítványok száma csak az hagyatéki eljárásokhoz készült adó és értékbizonyítványokat jelzi. A honvédelmi és polgári védelmi ügyeket évente ellenőrzi a móri katasztrófavédelmi iroda munkatársai. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel, a szakmai munkát jónak ítélték. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkája : A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: Komáromi József , Szolgáné Reichardt Rita, Horváth József. A bizottság az elmúlt évben összesen 11 alkalommal ülésezett. Az üléseken a bizottsági tagok megjelenési aránya 100%-os volt. Az év során a képviselő testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 21 volt.

A döntések megoszlása tárgykörük szerint a következő

              Tárgykör      db
 Ápolási díj 3
 Átmeneti segély 17
Kamatmentes kölcsön 1

A bizottság javaslatot terjesztett elő az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 13/2003. (VIII.15.) számú rendelet módosítására. Tárgyalta a 2007 évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, javaslatot tett a beiskolázási segélyek elosztására vonatkozóan. Javaslatot tett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megállapítására. A Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz beérkezett átmeneti segély kérelmek száma 17 volt, a kérelmekre összesen 266.470- Ft összegű átmeneti segélyt fizettünk ki. A segélyezett családok száma: 11 . A segélyek megoszlása 1 alkalommal kért segélyt : 7 fő 2 alkalommal kért segélyt : 3 fő 3 alkalommal kért segélyt 2 fő A beszámolási időszakban tárgyalt ápolási ügyben hozott határozatok száma 3 volt. Két ápolási díj iránti kérelem érkezett a bizottsághoz. Egy esetben az ápolási díjat a bizottság 2008. január 24 .napjától megállapította az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008 évben 28500,- Ft) 80 %-a havi 22.800,- Ft. A másik kérelmet elutasította, mert kérelmező jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. A harmadik határozatban egy korábban megállapított, majd megszűntetett ápolási díj összegének módosításáról döntött a bizottság. A szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 6/2008. (IV.1.) sz. rendelet alapján egy család részére 30.000,- Ft kamatmentes kölcsönt biztosított a Bizottság. A házi szociális gondozást és étkeztetést 2007. január 1-től ellátási szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ biztosítja Isztiméren. A méltányosságból közgyógyellátási igazolvány nem került kiadásra. Alanyi jogon közgyógyellátásban részesültek száma: 24 fő, normatív alapon 1 fő részesül közgyógyellátásban. . Rendszeres szociális segélyben az év folyamán 2 fő részesült.. A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az év folyamán ellenőrizte a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény alapján ellátásban részesülők biztosítási jogviszonyának jelentését. A biztosítási jogviszonyokat rendben találta. A képviselő testület átruházott hatáskörben a polgármestert bízta meg a születési támogatás, „gyors”,átmeneti segély és a temetési segélyek megállapításával.

  eFt
Születési támogatás 6 90
 Átmeneti segély 18 289
 Rendszeres szociális segély 2 571
 Temetési segély 11          205
 Köztemetés -- --

A 2008-2009-es tanév kezdéséhez is anyagi segítséget nyújtott a Képviselő Testület az általános, közép és főiskolás gyermekeket nevelő családoknak. Beiskolázási segélyre fordított összeg 296.000,- Ft volt, 74 fő részesült a támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a tárgyév december 31 én 13 fő részesült .A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogosultság fennállása esetén évi két alkalommal pénzbeli kiegészítésben részesülhetnek a kifizetett összeg 138000,- Ft volt. A mozgáskorlátozott támogatásban részesülők száma 2008 évben az alábbiak szerint alakult:

              Fő
12
   Kifizetett összeg 101 e Ft

A Fejér Megyei Főügyészség felülvizsgálatot rendelt el a rendszeres szociális segélyek, ápolási díj ügyekben .Az ügyészségi felülvizsgálat során a rendszeres szociális segély és ápolási díj ügyekben az ügyészség nem emelt kifogást, a lefolytatott eljárásokat jónak ítélte meg. Gyámügy: Isztiméren a gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is a „ Jobb Otthon „ Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány biztosítja . Községünkben az alapellátásban védelembe vett gyermekeket heti két alkalommal látogatja Varga Gábor családgondozó. A gyermekek napközbeni ellátását a helyben működő óvoda, és Kincsesbányán az iskolai napközi otthon, biztosítja. Az elmúlt évben sem kellett gondoskodnunk a családban élő gyermek átmeneti gondozásáról, nem kellett igénybe venni helyettes szülői szolgálatot. Tárgyév december 31-én a veszélyeztetett kiskorúak száma 26 fő volt. A védelembevétel keretében gondozott gyermekek száma december 31-én 6 fő, a családok száma amelyben az érintett gyermekek élnek: 4. A beszámolási időszakban 2 gyermek védelembevételére került sor szabálysértés miatt (iskolai hiányzások). A védelembevettek közül 1 fő a védelembevételt megelőzően alapellátásban részesült. A település gyermeklétszámához viszonyítva továbbra is magas a védelembevettek száma. Egy kivételével valamennyi védelembe vett gyermek kamaszkorú. Kiskorúak száma akiknek családi jogállása apai elismerő nyilatkozattal rendeződött: 4 fő . Apa adatai nélkül nyilvántartott kiskorúak száma: 1 2008. évben a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést tartott a Körjegyzőségnél a gyámügyi területen. Kiemelten vizsgálta a védelembe vételi eljárásokat. A vizsgálat során a lefolytatott eljárások ellen nem emelt kifogást azokat rendben találta., a törvényességi elvárásoknak megfeleltek.

(Kovács Ilona)

Kincsesbánya Anyakönyvi ügyintézés Az anyakönyvi ügyintézésben további fokozott szerepet kapott az ASZA rendszer anyakönyvi okmányok kiállításán túl egyes adatváltozások helyi rögzítését is helyben végezzük. Az ASZA rendszer használatához 4 személynek van hozzáférési joga, a népesség nyilvántartási rendszerhez 2 személynek. Az ASZA-n bonyolódnak az választások és azok előkészületei is . A kincsesbányai anyakönyvekben 2008. évben teljesített bejegyzések: születési anyakönyv: 0 házassági anyakönyvben : 3 halotti anyakönyvben: 43 Kiadott anyakönyvi kivonatok száma: születési : 0 házassági: 1 halotti: 5 Utólagos bejegyzések száma: születési anyakönyvekbe : 1 Házassági anyakönyvekbe: 4 Anyakönyvi ügyiratok (kivonat iránti kérelem, apai elismerő nyilatkozat) száma: 25 (Spandlerné Pere Edit)

Népesség-nyilvántartás: Ezen munkaterületen jelentős változás volt az elmúlt évben. Az ASZA rendszerhez hasonlóan megkezdte működését a címnyilvántartási rendszer. Minden hivatal számára közvetlenül elérhető a központi adatbázis, az egyes adatváltozások helyileg átvezethetők. A címnyilvántartási rendszer működésével azonban nem szűnt meg az okmányirodai feldolgozás, pl. a lakcímbejelentőket továbbra is ők dolgozzák fel. A központi adatbázisban helyileg vezetünk át egyes eseményeket. (családi állapot, névváltozás, lakcím, stb.) Lakcímváltozás bejelentések száma 137 db volt az elmúlt évben. Az év végi statisztikai adatok alapján az elmúlt időszakban nagyjából stagnált az állandó népesség száma:

    Vizsgált időszak         Állandó népesség /fő/
          2005 1536
          2006 1533
          2007 1529
          2008 1534
   

Kincsesbányán az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom a népesség nyilvántartás tárgykörében:

Kísérő jegyzékek:

Kísérő jegyzék 70
Passziválási listák 28
Névváltozási listák 10

Hagyaték, adó- és értékbizonyítványok kiállítása:

 Hagyatéki ügyek száma 20
 Adó és értékbizonyítvány 32

(Mayer Mónika)

A Szociális Bizottság 2008. évi munkája (Kincsesbánya): A Szociális Bizottság tagjai: Zsobrákné Balogh Mária (elnök), Báthory Istvánné, Czövekné Duduma Ildikó, Kiss András és Vadkerti Ferencné. A bizottság az elmúlt évben összesen 13 alkalommal ülésezett. Az üléseken a bizottsági tagok megjelenési aránya 92%-os volt. Az év során a képviselő testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 91db volt. A döntések megoszlása tárgykörük szerint a következő:

Segély megnevezése e Ft
Átmeneti segély 44 333
Csecsemőtámogatás 6 60
Temetési segély 6 90
Lakásfenntartási támogatás 4 57
Közgyógy. ellátás 3 66
Köztemetés 1 135
Házi gondozás, szoc. étkezés 4  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23 220

A beszámolási időszakban 1 ápolási díj iránti kérelem érkezett a Körjegyzőséghez. A házi szociális gondozást és étkeztetést a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. A méltányos közgyógyellátási kérelmek száma 3, az OEP részére a méltányos igazolványok után kifizetett összeg: 65.500 Ft. Alanyi jogon közgyógyellátásban részesültek száma: 49 fő Jelentős változásokat hozott a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény módosítása. Ismét módosult többek között a rendszeres szociális segély, a közgyógyellátás, az ápolási díj rendszere. Rendszeres szociális segélyben az év folyamán 13 fő részesült. Egy fő esetében az ellátást meg kellett szüntetni, mert nem működött együtt a Munkaügyi Központtal. Három esetben az önkormányzat közcélú munkát biztosított a segélyezettek részére. A 2008-2009-es tanév kezdéséhez is anyagi segítséget nyújtott a Képviselő Testület az általános, közép és főiskolás gyermekeket nevelő családoknak. Beiskolázási segélyre fordított összeg 466.000,- Ft volt, 110 fő részesült támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a tárgyév december 31-én 36 fő részesült. A mozgáskorlátozott támogatásban részesülők száma 2008. évben 11 fő volt, a kifizetett összeg 101.500 Ft.

Gyámügy: Kincsesbányán a gyermekjóléti szolgáltatást a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja az önkormányzat. Községünkben az alapellátásban védelembe vett gyermekeket heti két alkalommal látogatja Varga Gábor családgondozó. Alapellátásban részesült gyermekek száma: 31fő Nyáron az alapítvány kirándulást, játszóházat szervezett gyermekeink részére. Kincsesbányán a gyermekek napközbeni ellátását a helyben működő óvoda, és általános iskola, napközi otthon biztosítja. 2008. évben egy alkalommal kellett gondoskodnunk a családban élő gyermek átmeneti gondozásáról, helyettes szülői szolgálatot nem kellett igénybe vennünk. Tárgyév december 31-én a veszélyeztetett kiskorúak száma 25 fő volt. A védelembe vétel keretében gondozott gyermekek száma december 31-én 8 fő, a családok száma, amelyben az érintett gyermekek élnek 4. A beszámolási időszakban 4 gyermek védelembe vételére került sor. Két gyermek fiatalkorú, két gyermek kiskorú, ez három családot érint. Ezen időszakban a felülvizsgálatok során 3 fő védelembe vétele szűnt meg. (Németh Lászlóné)

IV. Pénztár – analitika Isztimér

2008 szeptember 1-től a körjegyzőség személyi állománya 1 fővel csökkent, mivel Obuch Zoltán pénzügyi előadó munkahelyet változtatott így a pénzügyi feladatok felosztásra kerültek a dolgozók között. A pénztárt és analitikai nyilvántartásokat az igazgatási főelőadó végzi. Mind a három pénztár kezelése zavartalanul, a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt a 2008-es évben is, itt szintén – az iktatáshoz hasonlóan – emelkedett a ki- és befizetések száma az előző évekhez képest. Itt (a pénztári ki- és befizetéseknél) csapódik le a jelentős ügyfélforgalom is. Havonta rendszeres kifizetésként jelentkeznek a rendszeres segélyek (rendszeres szociális segély), valamint a megbízási díjak kifizetése (védőnő helyettesítése), továbbá a saját gépjármű használatok és útiköltség térítések. Rendszeres befizetésként jelentkezik: terembérleti díj, lakbér (háziorvos, Közt. u. 50. ingatlan), a mobiltelefon számlák befizetése, továbbá. Emellett időszakos ki- és befizetések is szép számmal fordulnak elő (sírhelymegváltás, jogosítvány alkalmassági vizsgálat, tisztítószerek vásárlása, stb.), szintén elég komoly ügyfélforgalom mellett. Erről az időszaki pénztárjelentésben, 10 napos dekádonként készítünk zárást. Külön nyilvántartásban kezeljük az ebédcsekkek vásárlását és kiadását, melyek szigorú számadású nyomtatványként szerepelnek. A 2008. évben is analitikus nyilvántartást vezettünk a az előleg kiadásokról, visszavételekről. A pénztárbizonylatok számából, és a pénztárjelentésekből is egyértelműen kimutatható, hogy a házipénztári forgalom évről-évre növekszik. Isztimér esetében nyilvántartjuk a földbérleti díjakból származó bevételeket (szám szerint 11 ingatlant adott bérbe Isztimér Önkormányzat - ezen földek bérleti szerződéseket is elkészítjük évről évre, ami alapján a bérlők teljesítik a fizetési kötelezettségeiket - ), befolyt lakbért (az önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított összeggel), valamint a kiadott és visszavett előlegeket, a mobiltelefon befizetéseket is nyilvántartjuk analitikusan. Az előlegek nyilvántartása a Körjegyzőség esetében is, és a Kisebbségi Önkormányzatnál is folyamatosan történik, a jogszabályi feltételeknek megfelelően. A 2008-as évben is kiszámlázásra kerültek a lakbérek, a , valamint a már említett telefonköltségek is, és természetesen minden egyéb befizetés (pl.: terembérlet, jogosítvány, közterület-foglalás, könyv- és képeslap eladás). A beszámolási időszakban a számlázás számítógépen történik, Ezen felül nyilvántartjuk a szigorú számadású nyomtatványok vásárlását, felhasználását is (pl.: kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, számlatömbök, 5 példányos számlák, időszaki pénztárjelentések) nem külön-külön, hanem egy nyilvántartást vezetve, és ott feltüntetve a felhasználó intézményt.

(Kovács Ilona)

Kincsesbánya

A pénztár-kezelése zavartalanul, a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt a 2008-as évben is. Itt csökkent a befizetések száma az előző évekhez képest az antennadíj elmaradása miatt. Jelenleg a pénztári kifizetéseknél csapódik le a jelentős ügyfélforgalom. Havonta rendszeres kifizetésként jelentkeznek a segélyek (rendkívüli segélyek, átmeneti segély), gépjármű használatok és útiköltség térítések, valamint az óvodai konyha nyersanyag beszerzése. Rendszeres befizetésként jelentkezik: lakbér, üzlethelyiségek bérleti díjai, közterület használati díj. Emellett időszakos ki- és befizetések is szép számmal fordulnak elő (terembérlet, tisztítószerek vásárlása, stb.), szintén elég komoly ügyfélforgalom mellett. Már második éve számítógépen történik a bevételi és kiadási számlák kiállítása, ami nagymértékben megkönnyíti a munkát valamint az időszaki pénztárjelentés kiállítását, amit 10 napos dekádonként készítünk el. Külön nyilvántartásban kezeljük az ebédcsekkek vásárlását és kiadását, melyek szigorú számadású nyomtatványként szerepelnek. A 2008-as évben is kiszámlázásra kerültek a lakbérek, a DRV által fizetendő eszközhasználati díj, valamint a már említett telefonköltségek is, és természetesen minden egyéb befizetés (pl.: terembérlet, jogosítvány, közterület-foglalás, könyv- és képeslap eladás), mely valamely „intézménynél” jelentkezett. A beérkezett számlák utalása, kiegyenlítése az előző évekhez hasonlóan OTP Ügyfélterminálon történt a 2008-as évben is, fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. Itt jelentkeznek havi rendszeres kifizetések is (munkabérek, ápolási díj, közüzemi- és egyéb számlák kiegyenlítése), valamint a Körjegyzőség finanszírozásának átutalása. Továbbá nyilvántartjuk a szigorú számadású nyomtatványok vásárlását, felhasználását is év közben folyamatosan (pl.: kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, számlatömbök, időszaki pénztárjelentések) nem külön-külön, hanem egy nyilvántartást vezetve, és ott feltüntetve a felhasználó intézményt. Az ingatlanvagyon-kataszteri programból való –belső (hivatalon belüli) adatszolgáltatást – is meg tudjuk oldani a KataWin program segítségével, valamint az ingatlanvagyon-statisztikát is ebből készíti el a Benedek-Cégcsoport. Az ingatlanvagyon-kataszteri programból való –belső (hivatalon belüli) adatszolgáltatást – is meg tudjuk oldani a KataWin program segítségével, valamint az ingatlanvagyon-statisztikát is ebből készíti el a Benedek-Cégcsoport.

(Mayer Mónika)

V. Iktatás, ügyiratkezelés

Isztimér

Az iktatás számítógépen történt, ami megkönnyíti az ügyiratok visszakeresését, egyszerűsíti az előzmények utáni keresést, gyorsabb az irattározás is. A számítógépes program folyamatos frissítése megtörténik. 2008. évben az iktatott ügyiratok száma Isztiméren 3.158 db volt, ebből 690 db a főszámra, 2468 db az alszámra iktatott iratok száma. A fenti számokból is világosan kitűnik, hogy évről évre igen magas az iktatott ügyiratok száma. Folyamatosan magas az iktatandó adóhatározatok, bevallások száma, a szociális ügyek, testületi ülések és döntések száma is jelentős mennyiségű ügyirat kezelését teszi szükségessé, de növekszik a beérkezett egyéb ügyiratok száma is, melynek iktatása napi rendszerességgel történik. Az iktatási tevékenységünkről minden évben hatósági statisztikai jelentés készül a Közigazgatási Hivatal felé, ügykörönkénti és típusonkénti bontásban, a BM rendelet előírásainak megfelelően.

(Polczer Károlyné)

Kincsesbánya

2008. évben az iktatott ügyiratok száma Kincsesbánya vonatkozásában 3.004 db volt, melynek iktatása – az előző évekhez hasonlóan – számítógépen történt, amely könnyebbé teszi az ügyiratok visszakeresését a későbbiek folyamán, valamint sokkal egyszerűbb és könnyebb az előzmények megkeresése is. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált ezzel a kézi irattározás is. A fenti számokból is világosan kitűnik, hogy évről évre igen magas az iktatott ügyiratok száma. Folyamatosan magas az iktatandó adóhatározatok, bevallások száma, a szociális ügyek, testületi ülések és döntések száma is jelentős mennyiségű ügyirat kezelését teszi szükségessé, de növekszik a beérkezett egyéb ügyiratok száma is, melynek iktatása napi rendszerességgel történik. Erről minden évben hatósági statisztikai jelentés készül az Államiazgatási Hivatal felé, ügykörönkénti és típusonkénti bontásban, a BM rendelet előírásainak megfelelően.

(Mayer Mónika)

Egyebek

Isztimér

Kiemelt fontosságú feladatunk közé tartozik a parlagfű elleni védekezés, ennek érdekében rendszeresek voltak a nyári időszakban a község belterületén a helyszínbejárásaink, probléma esetén a tulajdonosokat felhívtuk növényvédelmi kötelezettségeikre, és a hiányosságok megszüntetését ellenőriztük is. Az ezzel kapcsolatos rendszeres, kéthetenkénti jelentési kötelezettségünknek eleget tettük. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Dunanett KFT-vel, a szemétszállítással összefüggő változásokat egyeztettük 2008. évben is, a megrongálódott szeméttároló edények cseréjét biztosítjuk. Több bejelentés érkezett kutyatartással kapcsolatban, felhívtuk a gazdák figyelmét kötelezettségükre, majd ennek betartását is ellenőriztük. Rendszeresen értesítjük a lakosságot a honvédségi gyakorlatokról, egészségügyi ellátást érintő változásokról, aktuális eseményekről hirdetmények útján, illetve honlapunkon. Ugyancsak napi feladatunk a közigazgatási területén levő 3 db köztemető nyilvántartásával kapcsolatos változások vezetése, az új temetkezési helyek kijelölése, a sírhely megváltások figyelemmel kísérése. Helyszínen ellenőrizzük a síremlékek állapotát, szükség esetén a tulajdonosok figyelmét felhívjuk az állagmegóvási kötelezettségeikre, és az ebből adódó balesetveszély megszüntetésére. Termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatosan 11 ajánlat érkezett hivatalunkhoz, melyet 15 napra kifüggesztettünk hirdetőtáblánkra, majd záradékolva visszajuttattuk kérelmezőhöz.

(Polczer Károlyné)

A kereskedelmi üzletek számában az elmúlt évben Isztiméren változás történt. Három esetben került kiadásra működési engedély, ebből két üzlet esetében már működő üzletre kértek új működési engedélyt, egy esetben új üzlet megnyitására került sor. Az üzletek a működési engedélyükben meghatározott tevékenységet folytatnak. A mezőgazdasági ügykörbe tartózó méhek tartására illetve vándoroltatására vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek az állampolgárok eleget tesznek . Az eboltások megszervezése és lebonyolítása szintén zökkenőmentesen zajlott az elmúlt évben is. Hivatalunk ügyfélbarát, hiszen az állampolgárok problémáikkal a hivatal nyitvatartási idejében bármikor felkereshetnek bennünket, nem csak ügyfélfogadási időben. Az igazgatási munka területén és a pénztári feladatok ellátása jelentős ügyfélforgalommal jár. A pénztári órákat sem tudjuk szigorúan betartatni, az ügyfélfogadási időhöz hasonlóan.

(Kovács Ilona)

Kincsesbánya Személyzeti ügyek mint pl. az alkalmazási és jogviszonyt megszüntető iratok, soros léptetések, átsorolások elkészítése közalkalmazottak, közcélú foglalkoztatottak esetén. Szintén e terület feladata az intézményi kifizetések, költségtérítések megbízási díjak számfejtése, a nem rendszeres kifizetések lejelentése, a távollétek és a szabadságok nyilvántartása, változó bérek (helyettesítés) jelentése minden hónap 2-i, 5-i illetve 15-i határidővel.

(Spandlerné Pere Edit)

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az elmúlt év sok tekintetben a változások éve volt, s várhatóan ez a továbbiakban sem lesz másképp. A gazdasági válság, a kapkodás, a kilátástalanság a képviselő-testületek, a hivatal munkájára is kihatással van. Próbálunk gazdaságos, hatékony megoldásokkal, színvonalas szakmai munkával, sikeres pályázatokkal talpon maradni, az önkormányzatok tevékenységét támogatni. Úgy gondolom, hogy a körjegyzőség köztisztviselőinek szakmai felkészültsége, problémamegoldó képessége, rugalmassága, a munkához való hozzáállása magas színvonalú. Köszöntjük a Képviselő-testületek támogatását, tőlünk telhetően a jövőben is igyekszünk a maximális segítséget megadni döntéseik előkészítéséhez és végrehajtásához.

Isztimér, 2009. április 21.

Kovács Edit körjegyző