Nyomtatás

2009. évi beszámoló

Szám: 385/1/2010.

Beszámoló
Isztimér - Kincsesbánya
Községek Körjegyzőségének
2009. évi munkájáról

Készítette:
· Polczer Károlyné főmunkatárs
· Bregócs Lászlóné főmunkatárs
· Kovács Ilona főelőadó
· Spandlerné Pere Edit főelőadó
· Csepiné Kelemen Mária főelőadó
· Németh Lászlóné főelőadó
· Mayer Mónika előadó
· Szili Gyula aljegyző
· Kovács Edit körjegyző

Isztimér, 2010. június 21.

 

Tisztelt Képviselő-testületek!

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Isztimér – Kincsesbánya Községek Körjegyzősége 2008. január 1-én alakult meg. A Körjegyzőség az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – külön megállapodás alapján - 50-50 %-os arányban járulnak hozzá. Ennek megfelelően a körjegyzőség finanszírozása 2009-ban az alábbiak szerint alakult a módosított költségvetés szerint:

Pénzforgalmi kiadások: 
- személyi kiadások 27,846 e Ft
- járulékok 7.634 e Ft
- dologi kiadások 2.031 e Ft
- pénzeszköz átadások 564 e Ft
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások   - 35 e Ft
Összesen: 38.040 e Ft
  
Pénzforgalmi bevételek:
 - Felügyeleti szervtől átvett támogatás  37.985 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány felhasználása 1.537 e Ft
Összesen: 39.522 e Ft

A körjegyzőség köztisztviselői létszáma 10 fő. A Körjegyzőség az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

Körjegyzőségi székhely (Isztimér)
- Körjegyző
- Adóügyi és igazgatási ügyintéző 1.
- Igazgatási ügyintéző
- Pénzügyi és személyzeti ügyintéző
- Pénzügyi és iratkezelési ügyintéző

Körjegyzőségi kirendeltség (Kincsesbánya)
- Aljegyző - Adóügyi és igazgatási ügyintéző 2.
- Igazgatási és gyámügyi ügyintéző
- Igazgatási és iratkezelési ügyintéző
- Pénzügyi ügyintéző

Az isztiméri székhelyen a pénzügyi és iratkezelési ügyintézői állás 2008. szeptember 1-től betöltetlen, a munkát a meglévő kollégák között felosztottuk, azt helyettesítéssel, a napi munkaidőn túl látják el.

A testületi munkával kapcsolatos tevékenység

Isztimér

Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a Képviselő-testületek tagjainak tájékoztatását. A munkatervben szereplő témák megtárgyalásra kerültek, a meghívókat és a testületi anyagot az SZMSZ-ben előírt határidőben mindig kézbesítettük.

Az ülések számát tekintve a testületek ismét túlteljesítették a törvényben előírt évi minimális 6 ülésszámot, de a munkatervben szereplő 9 – Kincsesbányán 11 - ülést is, hiszen sok esetben azonnali döntés vált szükségessé pályázati, kistérségi ügyek miatt. Zárt ülések megtartására egyre ritkábban kerül sor, elsősorban segélyezési, kinevezési illetve kitüntetési ügyekben, mivel ezekben az ügyekben zárt ülés tartása kötelező.

Az együttes üléseken a Testületek a közös fenntartású Körjegyzőség illetve védőnői szolgálat működésével kapcsolatos ügyeket tárgyalták, költségvetésükről, zárszámadásukról döntöttek.

A Körjegyzőség látja el a Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is, így az ülések, a jegyzőkönyvek előkészítésével, költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkából is kivettük részünket.

A felterjesztése minden esetben megtörtént. A Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzési feladatköre 2009. január 1-től megszűnt, így visszajelzést nem kapunk.

Az ülések, valamint a hozott döntések megoszlása 2009-ben a következő volt: (zárójelben a 2008. évi adatok láthatók). 

  Isztimér Kincsesbánya Isztimér – kisebbségi önk.
Ülések száma, ebből 21 (30)  21 (22)  8 (8)
- zárt ülés 1 (7) 3 (3) 0
- együttes ülés 5 (5) 4 (3) 0
- együtt zárt ülés 0 (0) 0 (0) 0
- közmeghallgatás 1 (1) 1 (1) 1 (1)
- falugyűlés 0 1 0
Határozatok száma 97 (131) 149 (153) 16 (16)
Rendeletek száma 16 (22 ) 11 (19) -

Isztimér önkormányzat 2009 januárjában a közművelődést érintő főnapirendeket tárgyalt, elfogadta 2009 évi rendezvénytervét, valamint felmérte a 2009-re tervezett beruházások, felújítások szükségességét. Módosította a Móri TKT Társulási Megállapodását valamint kezdeményezte a Napraforgó Tagóvoda Katica csoportjának tagintézménnyé válását 2009. szeptember 1-től. Beszámolók hangzottak el az átruházott szociális hatáskörök gyakorlásáról.

Február hónapban a testület együttes ülésen elfogadta a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolóját a 2008/2009-es tanév első félévéről, valamint a körjegyzőség 2009. éves költségvetését. Döntött az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásáról, a gesztor önkormányzat kérésének megfelelően a „Bakonyalja” Önkormányzati Társulás megszüntetéséről. A 2009 januárjában keletkezett károk megszüntetésére pályázatot nyújtott be a vis-maior alaphoz 2.883 e Ft összegre. A képviselő-testület kiválasztotta az orvosi rendelő nyílászáró csere kivitelezőjét.

Márciusban módosította az önkormányzat a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletét, valamint megalkotta az orvosi körzetekről szóló rendeletet. A soros márciusi ülésen a Móri Rendőrkapitány beszámolt a község közbiztonsági helyzetéről, a betöltetlen háziorvosi hely miatt döntött a képviselő-testület a praxis programban való részvételről, az OALI-val történő szerződéskötésről. Kiválasztotta a Turista utcai rendezvénytér kivitelezőjét, szabályozta az esküvői költségtérítéseket.

Áprilisban rendkívüli ülésen került sor a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló rendelet elfogadására, a sportlétesítmények felújítására vonatkozó pályázat ügyében több döntés meghozatalára. Újonnan megállapított feladatként elfogadta a testület az önkormányzat 2009. évi közfoglalkozási tervét. A református templomtorony újjáépítésére 400.000,- Ft-ot biztosított az önkormányzat a fel nem vett képviselői tiszteletdíj terhére.

Kincsesbányával együttes ülésen került sor a Körjegyzőség 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalására.
Soros ülés keretében Isztimér Önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolójának és belső ellenőrzési jelentésének elfogadása megtörtént. A vagyonmegosztással kapcsolatban a képviselő-testület egyeztetést kezdeményezett Bakonykúti Önkormányzatával – az ellenőrzési jelentésben megfogalmazottak szerint.

Május hónapban rendkívüli ülésen foglalkozott az önkormányzat a háziorvosi álláshely betöltésével, a Tamási nevű települések találkozója megrendezésére benyújtott árajánlatokkal, döntött a tűzoltószertár felújítására benyújtandó pályázat támogatásáról.

A soros ülésen elfogadásra került a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról, a Körjegyzőség gyámügyi tevékenységéről szóló beszámoló. A bevezetésre kerülő új szakfeladat-rendnek megfelelően módosult a körjegyzőség alapító okirata, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata.

Júliusban a kistérség által fenntartott oktatási-nevelési intézmények vezetői számoltak be a tanév illetve nevelési év eseményeiről, valamint 2009. december 31-ig meghosszabbításra került a DRV üzemeltetési szerződés is.

Augusztusban rendkívüli ülésen született döntés az orvosi rendelő alatti pince beázásának megszüntetéséről, tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről, a vízelvezetési munkák kivitelezőjéről, továbbá beiskolázási segély megállapításáról.

Szeptemberben együttes ülés keretében került sor a körjegyzőségi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló, a költségvetés módosítás megtárgyalására. Soros ülésen döntött a testület az önkormányzati költségvetés módosításáról, a költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a községi címer és zászló alapításáról és használatáról szóló rendelet módosításáról. Csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, és meghosszabbította a folyószámla hitelkeret biztosítására vonatkozó szerződést.

Október hónapban rendkívüli együttes ülésen fogadták el a képviselő-testületek a Védőnői Társulási Megállapodást. Soros ülés keretében tárgyaltak a DRV Zrt. üzemeltetési ajánlatáról, elfogadták az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét. a téli hó-eltakarításra benyújtott árajánlatokat. Döntés született 1 fő település foglalkoztatására vonatkozóan IRM pályázat benyújtásáról.

A november 23-i zárt ülésen a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálására került sor. November 26-án, együttes ülésen a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolóról, a költségvetés módosításáról, illetve köztisztviselői juttatások fedezetének biztosításáról döntöttek a képviselő-testületek. A soros ülésen az önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról, a költségvetés módosításáról, a 2010. évi koncepció elfogadásáról határozott a testület. Elfogadásra kerültek a 2010. évi víz- és szennyvíz szolgáltatás díjai, a Móri Kistérség Közös hulladékgazdálkodási terve is.

A december 3-i közmeghallgatáson tájékoztatót hallhatott a lakosság a megújuló energiaforrások ausztriai és bajorországi modelljeiről, majd a Jobb Otthon Alapítvány képviselője adott tájékoztatást az alapítvány 2009. évi munkájáról. Szó volt a tűzoltószertár felújításáról, tájékoztató hangzott el az önkormányzat 2009. évi munkájáról illetve 2010. évi költségvetési koncepciójáról is.

A decemberi soros ülésen – immár hagyományosan – a következő évi szemétszállítási díj megállapítására került sor, valamint döntés született az önkormányzat 2009. évi munkatervéről, kiemelt céljairól.

(Kovács Edit)

 

Kincsesbánya

Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2009. januári rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Művelődési Ház külső felújítására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére a Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport keretén belül. Rendes ülésén módosította a háziorvossal kötött szerződést, meghallgatta a civil szervezetek és az önkormányzati bizottságok beszámolóját. Módosította a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. Területvásárlási kérelmeket bírált el.

Február hónapban a testület együttes ülésen elfogadta a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolóját a 2008/2009-es tanév első félévéről, valamint a körjegyzőség 2009. éves költségvetését. Rendes ülésén elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetését, pályázatot nyújtott be a csatornaszolgáltatás támogatására, Együttműködési Megállapodást kötött a Munkaügyi Központtal a közcélú foglalkoztatás szervezésével, végrehajtásával kapcsolatban. Tárgyalta a nonprofit Kft. létrehozásáról szóló előterjesztést.

Március hónapban rendkívüli ülés keretében tárgyalta a Kincsesbányán létesítendő panzió építésére adott ajánlatot. Döntött a Napraforgó Óvodában német nemzetiségi nevelés bevezetéséről, valamint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola külső felújítására pályázat benyújtásáról. A testület a FEJÉRVÍZ Zrt. közmű tulajdonostól részvényt vásárolt. Tárgyalta a bauxitszállító út eladási ajánlatát, módosította a körjegyzőség 2008. évi költségvetését.

Április hónapban elfogadta a 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervet. Zárt ülésen megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Rendes ülésén tájékoztatót hallgatott meg Kincsesbánya 2008. évi bűnügyi (közbiztonsági) helyzetéről és a 2008. évi háziorvosi tevékenységről. Napirenden volt a beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évben végzett tevékenységéről, a 2008. évben végzett védőnői munkáról. Elfogadta a 2008. évi költségvetés zárszámadását. Tárgyalta a 2008. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentést.

Május hónapban módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2007. (III. 27.) Kt. rendeletét. Ismételten napirendre tűzte a beszámolót a 2008. évi gyámügyi tevékenységről. Tárgyalta társulás megalakítását Isztimér Községi Önkormányzattal a Védőnői Szolgálat közös ellátása érdekében. Döntött önkormányzati terület bérbe adásáról, valamint a Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról. Határozott TEUT pályázat benyújtásáról közutak burkolatának felújítására. Tárgyalta a Kincses Szerviz Kft. kérelmét, valamint HM területek önkormányzati tulajdonba vételét. Döntött folyószámlahitel felvételéről.

Júniusban a testület tájékoztatót hallgatott meg a 2008. évi fogorvosi tevékenységről, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda 2008. évben végzett munkájáról, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 2009. I. félévben végzett munkáról. Tárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi elszámolását, a túlfizetés felhasználását. Döntött az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. kérelméről, melyben a súlykorlátozással védett útszakaszra vonatkozóan behajtási engedélyt kért. Tárgyalta Koronka Falunapok autóbusz költségét, az Ács és Ács Bt. kérelme építési terület biztosításáról. Határozott a Művelődési Ház többlet finanszírozásáról. A szabadpiaci földgázellátás keretében a földgázellátó szolgáltató tekintetében szolgáltató váltásról döntött, a továbbiakban az EMFESZ Kft-vel köt szolgáltatási szerződést. Döntött a gyógytestnevelési feladat további ellátásával kapcsolatban, valamint az iskolának internetes honlap biztosításáról. Tárgyalta a körzeti megbízott munkájának támogatását. Döntött a Művelődési Ház nagytermének felújításáról, a DRV-vel megkötött szerződés meghosszabbításáról.Zárt ülésen döntött a Szavazatszámláló Bizottságok megalakításáról, valamint a kitüntető díjak adományozásáról.

Szeptember hónapban a testület elfogadta a beszámolót Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról. Csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati fordulójához. Az EU jogharmonizáció keretén belül a 2006/123/EK irányelvvel érintett rendeletek felülvizsgálatát elfogadta. Az egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására vonatkozó Társulási Megállapodás módosítását elfogadta. Elfogadta a Kazinczy Ferenc Tagiskola beszámolóját a 2008/2009. tanévről. A Kincsesbánya 14 hrsz-ú ingatlan kisajátítását elindította. IKSZT pályázatot nyújtott be integrált közösségi tér kialakítására és működtetésére. Vállalkozási Szerződést kötött a Produktív Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Céggel. Döntött önkormányzati lakás felújításáról. Együttes ülésenelfogadta a körjegyzőség 2009. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést, és módosította a körjegyzőség költségvetését.

Október hónapban együttes ülésen döntött a Védőnői Társulás Megállapodás megkötéséről. Rendes ülésén határozott a 2010. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadásáról, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítéséről. Tárgyalta a szennyvízelvezetési rendszer üzemeltetésével kapcsolatos ajánlatokat, a bauxitszállító út vételi ajánlatát. Megkötötte a hó eltakarítási szerződést. Tárgyalta Batha Károly kérelmét, mely egy területrész megszerzésére irányult. Döntött a Kazinczy Ferenc Tagiskola épülete alapozásának megerősítéséről, a Művelődési Ház külső felújításához építési tervdokumentáció készítéséről. Határozott a településőrség megalakításáról.

November hónapban a testület zárt ülésen elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójára benyújtott kérelmeket. Elfogadta a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról, valamint a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosításáról, a köztisztviselői juttatások fedezetének biztosításáról szóló előterjesztést. Megállapította a 2010. évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díját a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) Kt. rendelet módosításával. Megállapította a 2010. évi szennyvíz-szolgáltatási díjat, valamint a szippantott szennyvíz fogadási díját. Elfogadta a beszámolót Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. Tárgyalta a 2010. évi költségvetési koncepciót. Rendeletet alkotott a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról. Módosította a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. Tárgyalta a gyógy-testnevelési feladatok ellátását. Lakossági indítvány alapján dohányzási szabályok megalkotására vonatkozó előterjesztést tárgyalt. Közmeghallgatást tartott közérdekű kérdések tárgyalásával.

December hónapban a testület döntött a 2010. évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapításáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) Kt. rendelet módosításáról. Tárgyalta a Kincsesbánya, Isztimér települések tulajdonában lévő szennyvízközmű üzemeltetéséről szóló előterjesztést, bérleti szerződések módosítását. Elfogadta a képviselő-testület 2010. évi munkatervét, valamint a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat tartalmazó előterjesztést 2010. évre vonatkozóan. Ismételten benyújtotta Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatot.

(Szili Gyula)

 

Az egyes telephelyek beszámolói

Isztimér

Gazdálkodás-pénzügy

A pénzügyi, gazdálkodási feladatok jelentős része az év első harmadában merül fel, mert a költségvetések tervezése mellett ebben az időszakban készülnek az előző évi számviteli beszámolók is. A Körjegyzőségben január végéig 3 költségvetési garnitúrát készítettünk el, egy önkormányzati, egy kisebbségi önkormányzati és egy intézményi költségvetést, melyet a polgármester, a körjegyző, illetve a kisebbségi önkormányzat elnöke az Államháztartási törvényben foglaltak szerint február 15-ig a testületek elé terjesztettek. A Körjegyzőséghez tartozó mindkét településen a törvényben előírt határidőn belül lezajlottak a testületi ülések és megtörtént a költségvetések elfogadása. Az elfogadott költségvetésekről határozatot illetve rendeletet kell alkotni, melyek elkészítése szintén ezen a területen történt.
A 2008-ban elkészített költségvetések és főösszegeik az alábbiak:

?Isztimér Önkormányzat:
                     109.166 ezer Ft
?Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat:
                     1.344 ezer Ft
?Körjegyzőség:
                     36.733 ezer Ft.

A tárgyévi költségvetések tervezésével párhuzamosan dolgozunk az előző évi zárszámadások és a zárszámadási határozatok, rendeletek elkészítésével, ami a költségvetésekhez hasonlóan mind mennyiségét (3 db), mind részletezettségét tekintve szintén komoly munkát, nagy precizitást igényel. Az Államháztartási és a Számviteli törvényben foglaltak alapján jogszerűen elkészített beszámolók garnitúráit március első felében kell a Kincstár rendelkezésére bocsátanunk, ahol megtörténik azok egyeztetése és szakmai felülvizsgálata. A számadatokat tartalmazó zárszámadás elkészítése mellett követelmény szöveges beszámolók készítése is, melyeket szintén határidőben megküldtünk a Kincstárnak, ebben részletesen beszámoltunk az elmúlt év gazdálkodásáról. Ugyancsak határidőben, április 30-ig sor került a beszámolók testületek elé terjesztésére.

Az Államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési szervek év közben módosíthassák költségvetésüket. Az elmúlt év során Isztimér Önkormányzat esetében három alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek okát az adott időpontokban a testületek kellő mélységig megismerték és elfogadták.

A féléves és a háromnegyed évi költségvetési beszámolók elkészítése és testületek elé terjesztése szintén határidőben megtörtént, és ugyancsak határidőre elkészült a kisebbségi önkormányzat, és a települési önkormányzatok következő évi költségvetési koncepciója, melyeket a testületek szintén elfogadtak.

A gazdálkodási területen történő nyilvántartások közül kiemelt fontosságú az Áfa analitika, hisz Isztimér Önkormányzat tagja az Áfa körnek, ebből fakadóan az Áfa bevallások elkészítése is e terület feladata. 2009-ben az Áfa törvényből adódóan az önkormányzat negyedéves bevallónak minősült. Szintén itt készül az önkormányzatra és a körjegyzőségre vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló bevallás. Az említett bevallások az adott időszakokban határidőre elkészültek és az adóhatóság felé hiánytalanul beküldésre kerültek. Analitikáink tovább bővültek a 2007-ben bevezetett cégtelefon magáncélú használatának adóztatása miatt. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartást havi rendszerességgel vezetjük, és az Intézményi Munkaügyi Információs rendszeren történő rögzítést követően elektronikus formában (Eadaton) továbbítjuk a Kincstár részére.

Könyvelésünk gépi könyveléssel, a DOKK programmal történik, ami nagymértékben megkönnyíti munkánkat, de emellett számos manuálisan végzendő feladatunk is van. Nemcsak a napi forgalmat kell könyvelnünk, hanem a teljesített adatok mellett az eredeti és módosított előirányzatokat is folyamatosan vezetni kell, ez költségvetési szerveknél kötelező feladat. Mindezekhez szükség van a pontos, manuális előkészítésre. Munkánkhoz tartozik a negyedévente történő értékcsökkenések elszámolása és a Kincstár felé küldendő különböző jelentések elkészítése is, így például negyedévente a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés a vagyonról, a részesedések alakulásáról és a közteher-bevételek adósainak alakulásáról. Természetesen mindezeket nemcsak önkormányzati szinten, hanem a Körjegyzőség vonatkozásában is el kell készíteni.

Mindennapos feladataink közé tartozik a különböző visszaigénylések elkészítése, mint pl. a Munkaügyi Központtól a közhasznú foglalkoztatás költségeihez támogatás igénylése, a központi költségvetéstől a közlekedési támogatások visszaigénylése, a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, és a közcélú foglalkoztatás költségeinek visszaigénylése. Ezeket az igényléseket minden hónap 10-ig illetve negyedévente kell elkészítenünk.

Negyedéves feladatunk a gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése is, melynek keretében a KSH felé számolunk be az elmúlt negyedév beruházásairól. Ezt a jelentést éves szinten, összefoglaló módon is teljesítenünk kell.
A gazdálkodási terület feladatai közé tartozik a számlák kiegyenlítése, az utalások elkészítése, amit számítógépes ügyfélterminál segítségével végzünk, melyhez a szükséges modemet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre az OTP Bank Nyrt.

Szintén e terület feladata az intézményi kifizetések, tiszteletdíjak, megbízási díjak, változó bérek számfejtése, a nem rendszeres kifizetések lejelentése, a távollétek és a szabadságok jelentése minden hónap 2-i illetve 15-17-i határidővel.
Munkánkhoz tartoznak a személyzeti ügyek is, mint pl. az alkalmazási és jogviszonyt megszüntető iratok, soros léptetések, átsorolások elkészítése, ami a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak gyakori cserélődése miatt szintén rendszeresen jelentkező feladat.

2009. évben is kézi kontírozás (előirányzati naplók, banknaplók, pénztárak, helyesbítő naplók, vegyes naplók stb.) készítette elő a számítógépes könyvelést Isztimér Önkormányzat, a Körjegyzőség és a Német Kisebbségi Önkormányzat esetében is. A kontírozandó, illetve könyvelendő tételek, számlák, bizonylatok száma évről évre folyamatosan nő.

2009. évben külön feladatot jelentett a Európai Parlamenti Választásokkal kapcsolatos elszámolás, az új szakfeladat-rendre történő átállás előkészítése is.

(Bregócs Lászlóné)

Adóigazgatás

A 2008. évtől Isztimér- Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének Isztimér települést érintő adózási feladatait Isztiméren látjuk el.
Adóigazgatási feladataink között magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, más szerv által kimutatott tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok, egyéb önkormányzatot megillető bevételek, államigazgatási eljárási illeték, valamint talajterhelési díj ügyben intézkedtünk.

Magánszemélyek kommunális adójának mértéke az elmúlt évben nem változott, Isztiméren 5.000,- Ft adóköteles ingatlanonként. 2009. évben is biztosítottuk a 70 éven felüli, ingatlanukban nem egyedül élő ingatlantulajdonosok részére a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti 50 %-os adókedvezményt ami 71 adózót érintett, valamint 37 fő 70 éven felüli, egyedül élő adózónak állapítottunk meg adómentességet. 10 építési telek után biztosítottunk adómentességet a beépítési kötelezettség lejártáig. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan Isztiméren 89 ügyirat keletkezett, ezek az adókötelezettség változásával összefüggő intézkedések, zömében adóbevallások és az azokra hozott határozatok voltak.

A gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységünkhöz az Okmányirodától kapjuk az adóztatást érintő változásokról készült adatokat havonta, ezek alapján intézkedünk határozattal az adókötelezettség módosításáról. Ezzel összefüggésben Isztiméren 164 iktatott ügyirat keletkezett. Mozgáskorlátozottság miatti 8 fő részére biztosítunk mentességet a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén. Az Okmányiroda által rendelkezésünkre bocsátott gépjármű lista egyeztetését az elmúlt évben is elvégeztük.

A helyi iparűzési adó mértékét nem változtatta meg Isztimér Önkormányzat Képviselő Testülete az elmúlt évben sem, az 1,5 % maradt. Az iparűzési adó ügyben keletkezett iratok száma Isztiméren 143 db volt, ezek bevallások és az azokhoz kapcsolódó fizetés meghagyások, valamint azok javításával kapcsolatos értesítések voltak. Isztimér településen ideiglenes iparűzési adó bevallások ügyében is intézkedtünk, ezt az adót az alkalmi árusok fizetik.

Termőföld bérbeadásából származó bevételünk nem jelentős jogszabályi rendelkezések miatt, ugyanis a hosszútávra kötött földbérleti szerződések esetén nem kerül levonásra a jövedelemadó, az erre vonatkozó bevallásokat is feldolgoztuk.

A talajterhelési díjat azok az ingatlantulajdonosok fizetnek, akik meglévő szennyvíz csatornahálózatra nem kötöttek rá, 35 iktatott ügyirat keletkezett ez ügyben, a beérkezett bevallások alapján intézkedtünk az összeget előírása, a befizetések könyvelése, szükség esetén a behajtások iránt.

A fenti adózási feladatainkon túl közlekedési és egyéb helyszínbírság behajtására került Isztiméren sor, a behajtott összeg az önkormányzat bevétele teljes egészében.
Idegen szervet megillető tartozás behajtásával kapcsolatosan is történt intézkedés, jórészt szemétszállítási díj hátralék vonatkozásában, a behajtott összeget átutaltuk a kimutató szerv részére.
Az adó- és értékbizonyítványok utáni illetéket, valamint adóügyben lerótt illetéket rendszeresen negyedévenként utaljuk a Magyar Államkincstár részére.

Isztimér településen adónemenkénti kimutatás az adóztatás alakulásáról

Magánszemélyek kommunális adója

  Isztimér
Adózók száma (fő) 404
Adótárgyak száma (db) 473
Helyesbített adó összege (Ft) 1.982.159
Fennálló tartozás összege (Ft) 223.436
Teljesítés % 88,7%

Gépjárműadó:

  Isztimér
Adózók száma (fő) 251
Adótárgyak száma (db) 383
Helyesbített adó összege (Ft) 12.331.081
Fennálló tartozás összege (Ft) 2.303.719
Teljesítés % 81,3 %

Iparűzési adó:

  Isztimér
Adózók száma (fő) 73
Helyesbített adó összege (Ft) 23.183.631
Fennálló tartozás összege (Ft) 1.205.419
Teljesítés % 94,8 %

Egyéb adónemek: (önkormányzatot illető)

  Isztimér
Talajterhelési díj (Ft) 201.658
Termőföld bérbead.jöv.adó (Ft) 385.195
Késedelmi pótlék (Ft) 91.895
Egyéb bevételek (Ft) 71.000

Sajnos egyre nehezebb az adóhátralékaink, illetve idegen szerv által kimutatott hátralékok behajtása, mivel folyamatosan nő a hátralékosok száma, akik sem rendszeres jövedelemmel, sem ingó-, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, vállalkozások esetén pedig követelésünk fedezethiány miatti elutasítása. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kértünk adatot a hátralékosok munkahelyére vonatkozóan, valamint megkerestünk bankokat, a hátralékosok számlája után érdeklődtünk, ezt követően azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be számlakezelő bankunkon keresztül a hátralékos bankszámlájára. Az adófizetési kötelezettségről az adózók részére értesítést küldtünk a befizetési csekkekkel a törvényben meghatározott módon. Adószámlánkon lévő összeget rendszeresen átutaljuk az önkormányzat költségvetési számlájára. A beszámolási időszakban is biztosítottunk 1 vállalkozás, és 1 fő magánszemély részére adótartozása megfizetésére részletfizetési kedvezményt, ez az oka jórészt a gépjárműadó és iparűzési adó számlán levő hátraléknak.
Az adózással kapcsolatos könyvelési, pénzforgalmi, kivetési munkálatokat helyben végezzük, az új adóprogramokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága küldi részünkre, a zárási anyagokat is oda juttatjuk el interneten e-adaton keresztül.

Iktatás, ügyiratkezelés

Az iktatás számítógépen történt, ami megkönnyíti az ügyiratok visszakeresését, egyszerűsíti az előzmények utáni keresést, gyorsabb az irattározás is. A számítógépes program frissítése folyamatosan történik. 2009. évben az iktatott ügyiratok száma Isztiméren összesen 3.115 db volt, ebből 616 db a főszámra, 2499 db az alszámra iktatott iratok száma. Jelentős az adóval kapcsolatos bevallások, határozatok száma, a szociális ügyek, testületi ülések és döntések száma is, mindez jelentős mennyiségű ügyirat kezelését teszi szükségessé. A beérkezett ügyiratok iktatása napi rendszerességgel történik, az elintézett ügyiratokat szükség szerint, egyéb más tevékenységgel összehangolva irattároztuk.
Az iktatási tevékenységünkről minden évben hatósági statisztikai jelentés készül a Közigazgatási Hivatal felé, ügykörönkénti és típusonkénti bontásban, a BM rendelet előírásainak megfelelően.

Egyéb

Kiemelt fontosságú feladatunk közé tartozik a parlagfű elleni védekezés, ennek érdekében rendszeresek voltak a nyári időszakban a község belterületén a helyszínbejárásaink, probléma esetén a tulajdonosokat felhívtuk növényvédelmi kötelezettségeikre, és a hiányosságok megszüntetését ellenőriztük is. Az ezzel kapcsolatos rendszeres, kéthetenkénti jelentési kötelezettségünknek eleget tettük. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Dunanett KFT-vel, a szemétszállítással összefüggő változásokat egyeztettük 2009. évben is, a megrongálódott szeméttároló edények cseréjét biztosítjuk folyamatosan.

Több bejelentés érkezett kutyatartással kapcsolatban, felhívtuk a gazdák figyelmét kötelezettségükre, majd ennek betartását is ellenőriztük.

Rendszeresen értesítjük a lakosságot a honvédségi gyakorlatokról, aktuális eseményekről hirdetmények útján, illetve honlapunkon.

Ugyancsak napi feladatunk a közigazgatási területén levő 3 db köztemető nyilvántartásával kapcsolatos változások vezetése, az új temetkezési helyek kijelölése, a sírhely megváltások figyelemmel kísérése. Helyszínen ellenőrizzük a síremlékek állapotát, szükség esetén a tulajdonosok figyelmét felhívjuk az állagmegóvási kötelezettségeikre, és az ebből adódó balesetveszély megszüntetésére.

Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatosan hivatalunkhoz érkezett ajánlatokat 15 napra kifüggesztettünk hirdetőtáblánkra és a kormányzati portálra, majd záradékolva visszajuttattuk kérelmezőhöz.

(Polczer Károlyné)

 

Pénztár – analitika

Továbbra is a pénztárt és analitikai nyilvántartásokat az igazgatási főelőadó végzi.

Mind a három pénztár-kezelése zavartalanul, a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt a 2009-es évben is. Itt (a pénztári ki- és befizetéseknél)j is jelentős ügyfélforgalom csapódik le. Havonta rendszeres kifizetésként jelentkeznek a megbízási díjak kifizetése, továbbá a saját gépjármű használatok és útiköltség térítések.
Rendszeres befizetésként jelentkezik: terembérleti díj, lakbér (háziorvos, Köztársaság u. 50. ingatlan), a mobiltelefon számlák befizetése. Emellett időszakos ki- és befizetések (sírhely megváltás, tisztítószerek vásárlása, stb.),. Erről az időszaki pénztárjelentésben, 10 napos dekádonként készítünk zárást.
Külön nyilvántartásban kezeljük az ebédcsekkek vásárlását és kiadását, melyek szigorú számadású nyomtatványként szerepelnek. A 2009. évben is analitikus nyilvántartást vezettünk a az előleg kiadásokról, visszavételekről.
A pénztárbizonylatok számából, és a pénztárjelentésekből is egyértelműen kimutatható, hogy a házipénztári forgalom évről-évre növekszik.
Isztimér esetében nyilvántartjuk a földbérleti díjakból származó bevételeket (szám szerint 12 ingatlant adott bérbe Isztimér Önkormányzat - ezen földek bérleti szerződéseket is elkészítjük évről évre, ami alapján a bérlők teljesítik a fizetési kötelezettségeiket, befolyt lakbért (az önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított összeggel), valamint a kiadott és visszavett előlegeket, a mobiltelefon befizetéseket is nyilvántartjuk analitikusan.
Az előlegek nyilvántartása a Körjegyzőség esetében is, és a Kisebbségi Önkormányzatnál is folyamatosan történik, a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A 2009-es évben is kiszámlázásra kerültek a lakbérek, valamint a már említett telefonköltségek is, és természetesen minden egyéb befizetés (pl.: terembérlet, jogosítvány, közterület-foglalás, eladás). A beszámolási időszakban a számlázás számítógépen történik,

Továbbá nyilvántartjuk a szigorú számadású nyomtatványok vásárlását, felhasználását is év közben folyamatosan (pl.: kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, számlatömbök, időszaki pénztárjelentések) nem külön-külön, hanem egy nyilvántartást vezetve, és ott feltüntetve a felhasználó intézményt.

Igazgatási ügyintézés

A beszámolási időszakban nagyon sok jogszabályváltozás volt az igazgatás területén. Több ügyfajtánál módosították az eljárást. A Kereskedelemről szóló törvény stb.) a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL tv. alapján a szociális igazgatás és a gyámügy területén nagyon sok végzést kell hoznunk. A korábbi gyakorlattal szemben az idézésre, megkeresésre is több oldalas végzést küldünk az ügyfélnek. Jelentős többletmunkát eredményez ez a változás.

Anyakönyvi ügyintézés, népesség-nyilvántartás

Az anyakönyvi ügyintézésben további fokozott szerepet kapott az ASZA rendszer anyakönyvi okmányok kiállításán túl egyes adatváltozások helyi rögzítését is helyben végezzük. A rendszer használatához a Körjegyzőségben anyakönyvi szakvizsgával rendelkező dolgozóknak van hozzáférési joga, Isztiméren a körjegyzőnek és az igazgatási előadónak. Az ASZA-n bonyolódnak az választások és azok előkészületei is.

Az Isztiméri anyakönyvekben 2009. évben teljesített bejegyzések:
                                                   születési anyakönyv:                       0 
                                            házassági anyakönyvben :                3 
                                                 halotti anyakönyvben:                     4 

Kiadott anyakönyvi kivonatok száma: 
                            születési :                                    8
                            házassági:                                    11 
                                halotti:                                        5

Utólagos bejegyzések száma: születési anyakönyvekbe :                         32
                                        Házassági anyakönyvekbe:                           7

Népesség-nyilvántartás

Ezen munkaterületen jelentős változás volt az elmúlt évben. Az ASZA rendszerhez hasonlóan megkezdte működését a címnyilvántartási rendszer. Minden hivatal számára közvetlenül elérhető a központi adatbázis, az egyes adat változások helyileg átvezethetők. A címnyilvántartási rendszer működésével azonban nem szűnt meg az okmányirodai feldolgozás, pl. a lakcímbejelentőket továbbra is ők dolgozzák fel. A központi adatbázisban helyileg vezetünk át egyes eseményeket. (családi állapotváltozás, névváltozás, haláleset, lakcímmódosítások, új házszám stb.)

Lakcímváltozás bejelentések száma Isztiméren : 54

Az év végi statisztikai adatok alapján Isztiméren csökkent az állandó népesség száma:

Vizsgált időszak Állandó népesség
2004 966
2005 976
2006 960
2007 940
2008 954
2009 948

A Isztiméren az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom a népesség nyilvántartás tárgykörében:

Kísérő jegyzékek:

  Isztimér
Kísérő jegyzék 52
Passziválási listák 17
Névváltozási listák 7

Hagyaték, adó- és értékbizonyítványok kiállítása:

  Isztimér
Hagyatéki ügyek száma 11
Adó és értékbizonyítvány 69

A jelzett adó és értékbizonyítványok száma csak a hagyatéki eljárásokhoz készült adó és értékbizonyítványokat jelzi. A honvédelmi és polgári védelmi ügyeket évente ellenőrzik a móri katasztrófavédelmi iroda munkatársai. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel, a szakmai munkát jónak ítélték. Jelentős feladatot jelentett a 2009 évben megtartott települési Polgári védelmi gyakorlat „Felhőszakadás 2009 „nevű települési polgári védelmi gyakorlat. A Polgári Védelmi gyakorlatot a Fejér Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szakmai irányításával hajtottuk végre. A gyakorlat megszervezése jelentős plusz feladatot jelentett az igazgatási munkában.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkája

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: Komáromi József, Szolgáné Reichardt Rita, Horváth József. A bizottság az elmúlt évben összesen 8 alkalommal ülésezett. Az üléseken a bizottsági tagok megjelenési aránya 100%-os volt. Az év során a képviselő testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 21 volt. A döntések megoszlása tárgykörük szerint a következő

Tárgykör db
Ápolási díj 0
Átmeneti segély 15
Kamatmentes kölcsön 1

 A bizottság javaslatot terjesztett elő az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 13/2003. (VIII.15.) számú rendelet módosítására. Tárgyalta a 2008 évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, javaslatot tett a beiskolázási segélyek elosztására vonatkozóan. Javaslatot tett az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 6/2008 (IV.1.) sz. rendelet módosítására A Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz beérkezett átmeneti segély kérelmek száma 15 volt, a kérelmekre összesen 266.470- Ft összegű átmeneti segélyt fizettünk ki. A segélyezett családok száma: 10 .

A segélyek megoszlása
1 alkalommal kért segélyt : 11 fő
2 alkalommal kért segélyt : 2 fő

A szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 6/2008. (IV.1.) sz. rendelet alapján egy család részére 30.000,- Ft kamatmentes kölcsönt biztosított a Bizottság. A házi szociális gondozást és étkeztetést 2007. január 1-től ellátási szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ biztosítja Isztiméren. A méltányosságból és normatív alapon közgyógyellátási igazolvány nem került kiadásra a beszámolási időszak alatt. Alanyi jogon közgyógyellátásban részesültek száma: 28 fő. I-II csoportú rokkantság alapján 11 fő, magasabb összegű családi pótlékban részesülők 17 fő. . . Aktív korúak ellátásában 6 fő részesült. Rendszeres szociális segélyezettek száma 2 fő, volt a kifizetett összege184.000,- Ft volt, a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma 4 fő volt a kifizetett összeg 214.000,- Ft volt, az év folyamán Közcélú foglalkoztatottak száma 2 fő a Közcélú foglalkoztatásra fordított összeg 1.895.000,- Ft A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az év folyamán ellenőrizte a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény alapján ellátásban részesülők biztosítási jogviszonyának jelentését. A biztosítási jogviszonyokat rendben találta. A képviselő testület átruházott hatáskörben a polgármestert bízta meg a születési támogatás, „gyors”,átmeneti segély és a temetési segélyek megállapításával.

  eFt
Születési támogatás 9 180
 Átmeneti segély 9 159
 Temetési segély 3            60
 Köztemetés -- --
     

A 2009-2010-es tanév kezdéséhez is anyagi segítséget nyújtott a Képviselő Testület az általános, közép és főiskolás gyermekeket nevelő családoknak. Beiskolázási segélyre fordított összeg 273.000,- Ft volt, 74 fő részesült a támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a tárgyév december 31 én 17 fő részesült .A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogosultság fennállása esetén évi két alkalommal pénzbeli kiegészítésben részesülhetnek a kifizetett összeg 174.000,- Ft volt. A mozgáskorlátozott támogatásban részesülők száma 2008 évben az alábbiak szerint alakult:

  Isztimér  
              Fő 9  
   Kifizetett összeg      81 e Ft  

Gyámügy

Isztiméren a gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is a „Jobb Otthon „ Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány biztosítja. Községünkben az alapellátásban védelembe vett gyermekeket heti két alkalommal látogatja Varga Gábor családgondozó. A gyermekek napközbeni ellátását a helyben működő óvoda, és Kincsesbányán az iskolai napközi otthon, biztosítja. Az elmúlt évben sem kellett gondoskodnunk a családban élő gyermek átmeneti gondozásáról,nem kellett igénybe venni helyettes szülői szolgálatot. Tárgyév december 31-én a veszélyeztetett kiskorúak száma 20 fő volt. A védelembevétel keretében gondozott gyermekek száma december 31-én 10 fő, a családok száma amelyben az érintett gyermekek élnek 8. A beszámolási időszakban 8 gyermek védelembevételére került sor. A település gyermeklétszámához viszonyítva továbbra is magas a védelembevettek száma. Kiskorúak száma akiknek családi jogállása apai elismerő nyilatkozattal rendeződött: 6 fő . Apa adatai nélkül nyilvántartott kiskorúak száma: 1 A kereskedelmi üzletek számában az elmúlt évben Isztiméren változás történt. A jogszabály változás miatt a már meglévő üzletek a nyilatkozataik alapján kerültek fel a nyilvántartásba, amely mindenki számára megtekinthető Isztimér község honlapján. Az új illetve a tulajdonost váltó üzletek esetében módosult az eljárás. Az üzletet nyitó kereskedőnek bejelentési kötelezettsége van a hivatal felé egyes termékkörök esetén működési engedélyt kell kérnie. A bejelentést a nyilvántartásba feljegyezzük, majd a szakhatóságok részére elküldjük a bejelentés fénymásolatát. A mezőgazdasági ügykörbe tartózó méhek tartására illetve vándoroltatására vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek az állampolgárok eleget tesznek , erről nyilvántartást vezetünk. . Az eb oltások megszervezése és lebonyolítása szintén zökkenőmentesen zajlott az elmúlt évben is. 2009 évi Európai parlamenti választás sok plusz feladatot jelentett az igazgatási és pénzügyi területen. Az értesítők , a névjegyzék vezetés, igazolások kiadása, a választás előkészítése során a ügyelet ellátása az igazgatási munkát növelte. Az igazgatási területen és a pénztári feladatok ellátása jelentős ügyfélforgalommal jár. Az ügyfélforgalom 90 %.-át teszi ki Az ügyfélfogadási időt és a pénztári órákat nem tartjuk be,. Egy megkezdett munkát számtalanszor abba kell hagyni, egy teljesen más feladat végzése miatt. ( pl. határozat írását pénztári kifizetés miatt. ) Egyre kevesebb idő marad a jogszabályok tanulmányozására.

(Kovács Ilona)

Kincsesbánya

Gazdálkodás-pénzügy

A pénzügyi, gazdálkodási területen az év első harmadában fokozottan tornyosulnak a feladatok. Január hónap a költségvetés tervezésének időszaka. Az Önkormányzat költségvetése - amit a polgármester, a körjegyző, illetve az aljegyző az Államháztartási törvényben foglaltak szerint február 15-ig a testület elé terjesztenek – ezen a területen kerül előkészítésre. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése a törvényben előírt határidőig elkészült és elfogadásra került. A 2009-ben elfogadott költségvetési rendelet főösszege: 139.045 ezer Ft. A tárgyévi költségvetések tervezésével párhuzamosan dolgozunk az előző évi zárszámadás és a zárszámadási rendelet elkészítésével, ami a költségvetéshez hasonlóan szintén komoly munkát, nagy precizitást igényel. Az Államháztartási és a Számviteli törvényben foglaltak alapján jogszerűen elkészített beszámoló garnitúrát, március első felében kell a Kincstár rendelkezésére bocsátanunk, ahol megtörténik annak egyeztetése és szakmai felülvizsgálata. A számadatokat tartalmazó zárszámadás elkészítése mellett követelmény szöveges beszámoló készítése is, melyet szintén határidőben megküldtünk a Kincstárnak, ebben részletesen beszámoltunk az elmúlt év gazdálkodásáról. Ugyancsak határidőben, április 30-ig sor került a 2008. évi költségvetési beszámoló képviselő-testület elé terjesztésére, ami ott elfogadásra is került. Az Államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési szervek év közben módosíthassák költségvetésüket. Az elmúlt év során Kincsesbánya Önkormányzat esetében 2 alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek okát az adott időpontokban a testületek kellő mélységig megismerték és elfogadták. A módosítások elfogadásával a költségvetés főösszege: 153.280 ezer Ft-ra módosult. A féléves és a háromnegyed éves költségvetési beszámoló elkészítése és testület elé terjesztése szintén határidőben megtörtént. Határidőre elkészült az önkormányzat következő évi költségvetési koncepciója is, melyet a képviselő-testület szintén elfogadott. A gazdálkodási területen történő nyilvántartások közül kiemelt fontosságú az Áfa analitika, hisz a települési önkormányzat tagja az Áfa körnek, ebből fakadóan az Áfa bevallások elkészítése is e terület feladata. 2009 évben az Áfa törvény módosításainak megfelelően Kincsesbánya Önkormányzat havi bevallónak minősült. Szintén itt készül az önkormányzatra vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló bevallás. Az említett bevallások az adott időszakokban határidőre elkészültek és az adóhatóság felé hiánytalanul beküldésre kerültek Könyvelésünk több mint10 éve teljesen géppel történik, ami nagymértékben megkönnyíti munkánkat, de emellett számos manuálisan végzendő feladatunk is van. Nemcsak a napi forgalmat kell könyvelnünk, mert költségvetési szerveknél a teljesített adatok mellett az eredeti és módosított előirányzatokat is fel kell vezetni. Mindezekhez szükség van a pontos, manuális előkészítésre. Munkánkhoz tartozik a negyedévente történő értékcsökkenések elszámolása és a Kincstár felé küldendő különböző jelentések elkészítése is, így például negyedévente a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés a vagyonról, a részesedések alakulásáról és a közteher-bevételek adósainak alakulásáról. Ezen a területen kerül előkészítésre az Önkormányzati folyószámla hitel kérelem is. Mindennapos feladataink közé tartozik a különböző visszaigénylések elkészítése, mint pl. a központi költségvetéstől a közlekedési támogatások visszaigénylése, a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás a közcélú foglalkoztatás költségeinek illetve az ápolási díjak visszaigénylése. Ezeket az igényléseket minden hónap 10-ig kell elkészítenünk és a Magyar államkincstárnak megküldenünk. Negyedéves feladatunk a gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése is, melynek keretében a KSH felé számolunk be az elmúlt negyedév beruházásairól. Ezt a jelentést éves szinten is teljesítenünk kell, kiegészítve a munkaügyi statisztikával. A gazdálkodási terület feladatai közé tartozik az utalások előkészítése ami igen időigényes munka (utalványlapok elkészítése). A számlák kiegyenlítése, és az egyéb banki utalások elkészítése (munkabér utalása) is itt történik, amit számítógépes ügyfélterminál segítségével végzünk, melyhez a szükséges modemet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre az OTP Bank Nyrt. 2009. évben is kézi kontírozással (előirányzati naplók, banknaplók, pénztárak, helyesbítő naplók, vegyes naplók stb.) készítettük elő a számítógépes könyvelést. A kontírozandó, illetve könyvelendő tételek, számlák, bizonylatok száma évről évre folyamatosan nő. Számottevően megnőtt a könyvelési tételeink száma mióta az önkormányzat fenntartása alá került a konyha.

(Csepiné Kelemen Mária)

Adóigazgatás 

A Körjegyzőséghez tartozó Kincsesbánya településen adóigazgatási feladataink során magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó, más szerv által kimutatott tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok, egyéb önkormányzatot megillető bevételek, államigazgatási eljárási illeték, valamint talajterhelési díj ügyben intézkedtünk. Magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2009. évben Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem változtatta meg, így 5.000,- Ft adótételt alkalmaztunk ebben az adónemben. Az adóhatóság az elmúlt évben a 70 éven felüliek részére az 50 %-os adókedvezményt 22 ingatlan, az egyedül élő 70 éven felüliek 100%-os adókedvezményt 39 ingatlan esetében, a beépítési kötelezettség lejártáig 4 ingatlan esetében biztosította. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan 128 ügyirat keletkezett, ezek az adókötelezettség változásával összefüggő intézkedések, adóbevallások és az azokra hozott határozatok voltak. A gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységünkhöz az Okmányirodától kapjuk az adóztatást érintő adatokat havonta, ezek alapján intézkedünk határozattal az adókötelezettséget érintő változásról. A gépjárműadó megállapítása a személygépkocsik esetében a gyártási év és teljesítmény alapján történik. Ezzel kapcsolatban, Kincsesbánya községben 128 iktatott ügyirat keletkezett. A gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg továbbra is. A helyi iparűzési adó mértéke a településen:1,8 %. Az iparűzési adó ügyben keletkezett iratok száma 437, melyek bevallások és az azokhoz kapcsolódó fizetés meghagyások voltak. A talajterhelési díj megállapításával kapcsolatosan 37 iktatott ügyirat keletkezett a bevallások alapján intézkedtünk az összegek előírása, a befizetések, behajtások iránt. A fentieken kívül közlekedési és egyéb helyszínbírság behajtására került sor, a behajtott összeg az önkormányzatot illeti meg, 74 iktatott ügyirat keletkezett. Idegen szervet megillető tartozás behajtásával kapcsolatosan is történt intézkedés a településen, jórészt szemétszállítási díj hátralék vonatkozásában, a behajtott összeget átutaltuk a kimutató szerv részére. Adóügyben lerótt illetéket rendszeresen negyedévenként utaljuk a Magyar Államkincstár részére.

Kincsesbányai településen adónemenkénti kimutatás az adóztatás alakulásáról

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma (fő) 751
Adótárgyak száma (db) 1096
Helyesbített adó összege (Ft) 3.867.975
Adóhatóságnál maradó bevételek 3.363.258
Teljesítés % 87

Gépjárműadó:

Adózók száma (fő) 458
Adótárgyak száma (db) 576
Helyesbített adó összege (Ft)  9.071.624
Adóhatóságnál maradó bevételek 7.484.260
Teljesítés % 86,5

Iparűzési adó:

Adózók száma (fő)
106
Helyesbített adó összege (Ft)
28.577.576             
Adóhatóságnál maradó bevételek
28.260.724
Teljesítés %
98,9

Egyéb adónemek: (önkormányzatot illető)

Talajterhelési díj (Ft) 208.795
Bírság, végrehajtási ktg. 43.966 
Késedelmi pótlék (Ft) 221.830
Egyéb bevételek (Ft) 148.000

A településen az adónemek 90 % körüli teljesülése azt mutatja, hogy az adózók egyre nagyobb számban nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek a törvényben előírt határideig. Adóhatóságunk a hátralékosokat először fizetési felhívással kereste meg, amennyiben ez a megkeresésünk nem vezetett eredményre, úgy végrehajtási eljárást kellett kezdeményeznünk. Magánszemélyek esetén munkabérből, nyugdíjból történő letiltással, vállalkozások esetében inkasszó útján. Sajnos egyre nehezebb az adóhátralékaink, illetve más szerv által kimutatott hátralékok behajtása, mivel azok mindig ugyanazon személyek tartozásai, akik sem rendszeres jövedelemmel, sem ingó-, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, vállalkozások esetén pedig követelésünk fedezethiány miatti elutasítása, és az is, hogy későn jut tudomásunkra, ha egy vállalkozás felszámolásra kerül. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kértünk adatot a hátralékosok munkahelyére vonatkozóan, ez alapján küldtük el letiltásainkat. Az adófizetési kötelezettségről az adózók részére értesítést küldünk a befizetési csekkekkel a törvényben meghatározott módon 2009. február és július hónapban, ezen értesítők száma: 950 db/félév. A hónap 1. napján adószámlánkon lévő összeget minden hónap 10-ig átutaljuk az önkormányzat költségvetési számlájára. Az adózással kapcsolatos könyvelési, pénzforgalmi, kivetési munkálatokat helyben végezzük, az új adóprogramokat a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Irodája küldi részünkre, és a zárási anyagokat is oda juttatjuk el az elmúlt évtől interneten e-adaton.

Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyvi ügyintézésben további fokozott szerepet kapott az ASZA rendszer anyakönyvi okmányok kiállításán túl egyes adatváltozások helyi rögzítését is helyben végezzük. Az ASZA rendszer használatához 4 személynek van hozzáférési joga, a népesség nyilvántartási rendszerhez 3 személynek. Az ASZA-n bonyolódnak az választások és azok előkészületei is . A kincsesbányai anyakönyvekben 2009. évben teljesített bejegyzések: születési anyakönyv: 0 házassági anyakönyvben : 6 halotti anyakönyvben: 29 Kiadott anyakönyvi kivonatok száma: születési : 0 házassági: 4 halotti: 2 Utólagos bejegyzések száma: Házassági anyakönyvekbe:1 Anyakönyvi ügyiratok (kivonat iránti kérelem, apai elismerő nyilatkozat) száma: 17

Kincsesbánya

Személyzeti ügyek mint pl. az alkalmazási és jogviszonyt megszüntető iratok, soros léptetések, átsorolások elkészítése közalkalmazottak, közcélú foglalkoztatottak esetén, iktatott ügyiratok száma: 63 db. Szintén e terület feladata az intézményi kifizetések, költségtérítések megbízási díjak számfejtése, a nem rendszeres kifizetések lejelentése, a távollétek és a szabadságok nyilvántartása, változó bérek (helyettesítés) jelentése minden hónap 2-i, 5-i illetve 15-i határidővel.

(Spandlerné Pere Edit)

A Szociális Bizottság 2009. évi munkája
(Kincsesbánya)

A Szociális Bizottság tagjai: Zsobrákné Balogh Mária (elnök), Báthory Istvánné, Czövekné Duduma Ildikó, Kiss András és Vadkerti Ferencné. A bizottság az elmúlt évben összesen 12 alkalommal ülésezett. Az üléseken a bizottsági tagok megjelenési aránya 93%-os volt. Az év során a képviselő testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 169 db volt.

A döntések megoszlása tárgykörük szerint a következő:

Segély megnevezése e Ft
Átmeneti segély 65 511
Csecsemőtámogatás 17 170
Temetési segély 5 75
Közgyógy. ellátás 1 32
Köztemetés - -
Házi gondozás, szoc. étkezés 4  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 24 384
Lakásfenntartási támogatás 5 33

A beszámolási időszakban 2 ápolási díj iránti kérelem érkezett a Körjegyzőséghez. A házi szociális gondozást és étkeztetést a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. A méltányos közgyógyellátási kérelmek száma 1, az OEP részére a méltányos igazolványok után kifizetett összeg: 32.905 Ft. Alanyi jogon közgyógyellátásban részesültek száma: 47 fő Jelentős változásokat hozott a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény módosítása. Ismét módosult az aktív korúak ellátásának rendszere. Aktív korúak ellátásában az év folyamán 24 fő részesült. Ebből 21 fő rendelkezésre állási támogatásban, 3 fő rendszeres szociális segélyben. 3 fő esetében az ellátást meg kellett szüntetni, mert nem fogadta el a felajánlott munkát. 1 fő esetében a rendelkezésre állási támogatás azért szűnt meg, mert betöltötte az 55 életévét és rendszeres szociális segélyre lett jogosult. Az önkormányzat 16 főt foglalkoztatott közcélú munka keretében. A 2009-2010-es tanév kezdéséhez is anyagi segítséget nyújtott a Képviselő Testület az általános, közép és főiskolás gyermekeket nevelő családoknak. Beiskolázási segélyre fordított összeg 519.000,- Ft volt, 123 fő részesült támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a tárgyév december 31-én 55 fő részesült. A mozgáskorlátozott támogatásban részesülők száma 2009. évben 7 fő volt, a kifizetett összeg 73.500 Ft.

Gyámügy

Kincsesbányán a gyermekjóléti szolgáltatást a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja az önkormányzat. Községünkben az alapellátásban védelembe vett gyermekeket heti két alkalommal látogatja Varga Gábor családgondozó. Alapellátásban részesült gyermekek száma: 24fő Nyáron az alapítvány kirándulást, játszóházat szervezett gyermekeink részére. Kincsesbányán a gyermekek napközbeni ellátását a helyben működő óvoda, és általános iskola, napközi otthon biztosítja. 2009. évben egy alkalommal kellett gondoskodnunk a családban élő 2 gyermek átmeneti gondozásáról, 1 gyermek került javítóintézeti nevelésbe, helyettes szülői szolgálatot nem kellett igénybe vennünk. Tárgyév december 31-én a veszélyeztetett kiskorúak száma 24 fő volt. A védelembe vétel keretében gondozott gyermekek száma december 31-én 3 fő, a családok száma, amelyben az érintett gyermekek élnek 2. A beszámolási időszakban 3 gyermek védelembe vételére került sor. 1 gyermek fiatalkorú, két gyermek kiskorú, ez két családot érint. Ezen időszakban a felülvizsgálatok során 2 fő védelembe vétele szűnt meg.

(Németh Lászlóné)

Pénztár – analitika

A pénztár-kezelése zavartalanul, a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt a 2009-es évben is. Tavaly, ugyanúgy mint az előző évben a pénztári kifizetéseknél csapódott le a jelentős ügyfélforgalom. Havonta rendszeres kifizetésként jelentkeztek a segélyek (rendkívüli segélyek, átmeneti segély), gépjármű használatok és útiköltség térítések valamint az óvodai konyha nyersanyag beszerzése. Rendszeres befizetésként jelentkezett: lakbér, üzlethelyiségek bérleti díjai, közterület használati díj. Emellett időszakos ki- és befizetések is szép számmal fordultak elő (terembérlet, tisztítószerek vásárlása, bélyegvásárlás stb.). Már harmadik éve számítógépen történik a bevételi és kiadási számlák kiállítása, ami nagymértékben megkönnyíti a munkát valamint az időszaki pénztárjelentés kiállítását, amit 10 napos dekádonként készítünk el. Külön nyilvántartásban kezeljük az ebédcsekkek vásárlását és kiadását, melyek szigorú számadású nyomtatványként szerepelnek. A 2009-es évben is kiszámlázásra kerültek a lakbérek, a DRV által fizetendő eszközhasználati díj, valamint a már említett telefonköltségek is, és természetesen minden egyéb befizetés (pl.: terembérlet, jogosítvány, közterület-foglalás, könyv- és képeslap eladás), mely valamely „intézménynél” jelentkezett. A beérkezett számlák utalása, kiegyenlítése az előző évekhez hasonlóan OTP Ügyfélterminálon történt a 2009-es évben is, fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. Itt jelentkeznek havi rendszeres kifizetések is (munkabérek, ápolási díj, közüzemi- és egyéb számlák kiegyenlítése), valamint a Körjegyzőség finanszírozásának átutalása. Továbbá nyilvántartjuk a szigorú számadású nyomtatványok vásárlását, felhasználását is év közben folyamatosan (pl.: kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, számlatömbök, időszaki pénztárjelentések) nem külön-külön, hanem egy nyilvántartást vezetve, és ott feltüntetve a felhasználó intézményt. Az ingatlanvagyon-kataszteri programból való – belső (hivatalon belüli) adatszolgáltatást – is meg tudjuk oldani a KataWin program segítségével, valamint az ingatlanvagyon-statisztikát is ebből készíti el a Benedek-Cégcsoport.

 

Iktatás, ügyiratkezelés

2009. évben az iktatott ügyiratok száma Kincsesbánya vonatkozásában 3.177 db volt, melynek iktatása – az előző évekhez hasonlóan – számítógépen történt, amely könnyebbé teszi az ügyiratok visszakeresését a későbbiek folyamán, valamint sokkal egyszerűbb és könnyebb az előzmények megkeresése is. Egyszerűbb és gyorsabb ezáltal a kézi irattározás is. A fenti számokból is világosan kitűnik, hogy évről évre igen magas az iktatott ügyiratok száma. Folyamatosan magas az iktatandó adóhatározatok, bevallások száma, a szociális ügyek, testületi ülések és döntések száma is jelentős mennyiségű ügyirat kezelését teszi szükségessé, de növekszik a beérkezett egyéb ügyiratok száma is, melynek iktatása napi rendszerességgel történik. Erről minden évben hatósági statisztikai jelentés készül az Államigazgatási Hivatal felé, ügykörönkénti és típusonkénti bontásban, a BM rendelet előírásainak megfelelően.

Népesség-nyilvántartás

Ezen a munkaterületen jelentős változás nem volt az elmúlt évben. Az ASZA rendszerhez hasonlóan működik a címnyilvántartási rendszer. Minden hivatal számára közvetlenül elérhető a központi adatbázis, az egyes adatváltozások helyileg átvezethetők. A címnyilvántartási rendszer működésével azonban nem szűnt meg az okmányirodai feldolgozás, pl. a lakcímbejelentőket továbbra is ők dolgozzák fel. A központi adatbázisban helyileg vezetünk át egyes eseményeket. (családi állapot, névváltozás, lakcím, stb.) Lakcímváltozás bejelentések száma 124 db volt az elmúlt évben. Az év végi statisztikai adatok alapján a tavalyi évben csekély népesség-növekedés állapítható meg:

    Vizsgált időszak         Állandó népesség /fő/
          2006 1533
          2007 1529
          2008 1534
          2009 1543
   

Kincsesbányán az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom a népesség nyilvántartás tárgykörében:

Kísérő jegyzékek:

Kísérő jegyzék 51  
Passziválási listák 20  
Névváltozási listák 7  


 Hagyaték, adó- és értékbizonyítványok kiállítása:

 Hagyatéki ügyek száma 19  
 Adó és értékbizonyítvány 18  

(Mayer Mónika)

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az elmúlt év a korábbiakhoz hasonlóan a változások éve volt, s várhatóan ez a továbbiakban sem lesz másképp. Feladataink egyre sokrétűbbek, az ígéretek ellenére a munka, az adminisztráció nem csökken, sokkal inkább növekszik. Az egyes juttatások (munkaruha, 13. havi illetmény) megszűnése miatt a köztisztviselők reáljövedelme is jelentősen csökkent, ami a következő években is folytatódik a természetbeni juttatások megadóztatása miatt. A gazdasági válság, a nehéz pénzügyi helyzet a képviselő-testületek, a hivatal munkájára is kihatással van. Próbálunk gazdaságos, hatékony megoldásokkal, színvonalas szakmai munkával, sikeres pályázatokkal talpon maradni, az önkormányzatok tevékenységét támogatni. Úgy gondolom, hogy a körjegyzőség köztisztviselőinek szakmai felkészültsége, problémamegoldó képessége, rugalmassága, a munkához való hozzáállása magas színvonalú. Köszöntjük a Képviselő-testületek támogatását, tőlünk telhetően a jövőben is igyekszünk a maximális segítséget megadni döntéseik előkészítéséhez és végrehajtásához.

Isztimér, 2010. június 22.

Kovács Edit körjegyző