Nyomtatás

Betelepítés Csehszlovákiából

Dokumentumok

105.

A Csehszlovákiából áttelepítendők részére szállítási útvonal biztosítása
Jegyzőkönyv

felvétetett: Székesfehérvárott, 1948. március hó 18-án. Tárgy: Isztimér községbe Csehszlovákiából áttelepítendők részé-re szállítási útvonal megállapítása.
Jelen voltak: [az] államépítészeti hivatal részéről Cser István műsz[aki] tanácsos és Tringer Gyula [törvényhatósági] útbiztos, [a] megyei földhivataltól Dorka János műszaki felügyelő, [az] államrendőrség Fejér megyei felügyeleti körzeti szemlélője képviseletében Hortoványi Jenő rendőrfőhadnagy.

Előadás: az áttelepítési kormánybiztosság megbízottai f[olyó]hó 17-én megjelentek az Államépítészeti Hivatalban és bejelentették, hogy e hó végén megindul Isztimér községbe az áttelepítés. Felkérték a hivatalt, jelölje ki, melyik útvonalon hajtsák végre a vasúton érkező áttelepülők teherautón való közúti költöztetését.

Tekintettel arra, hogy Isztimér vidékén az összes útvonalak rossz karban vannak, szükségesnek mutatkozott a szóba jöhető utak bejárása. Mai napon [a] fent említettek [a] helyszínt végigjárva az alábbiakat állapították meg: Isztimér község négy oldalról közelíthető meg; Balinka felől, Fehérvárcsurgó felől, Iszkaszentgyörgy felől és Bakonykúti felől.

Első esetben vasútállomás Bodajk volna, onnan Balinkán át 10,8 km, melyből 4,8 km földút meredek, igen rossz állapotban, a földút kiépítése nélkül nem használható. Másik esetben a vasútállomás ugyanaz, de Fehérvárcsurgón át

208

Dokumentumok

10,3 km végig kiépített úton, de annak 2/3 része tönkrement. Mintegy 1000 m3 kőanyagra volna szükség ahhoz, hogy minden időben járhatóvá legyen. Fehérvárcsurgó községben jelenleg rendelkezésre áll cca. 500 m3 kőanyag, és cca. 400 kézi napszámot biztosítana a község. Bodajk községben is 100 m3 kő van meg, és a község is segítene 100 napszámmal.

A vasútnál lévő fahíd megerősítendő volna feszítőműves alátámasztással. Harmadik esetben Moha vasútállomáson kellene kirakodni, onnan Iszkaszentgyörgyön át 13,0 km a távolság, melyből 6,0 km helyenként kavicsolt földút, ez útnak minden időben járhatóvá tételéhez cca. 1400 m3 kő [szükséges]. Iszkaszentgyörgyön van jelenleg 60 m3 kő kitermelve, és a község adna cca. 100 napszámot. Mohán van két fahíd, a nagyobbik keresztmerevítéssel erősítendő meg, a kisebbik új pallózással.

Negyedik esetben vasútállomás Várpalota volna, [a]honnan 14,2 km a távolság, melyből 9,0 km földút, de nagyrészt kavicsolva. Minden időben járhatóvá tételéhez cca. 1300 m3 kellene, je-lenleg nincs rendelkezésre álló mennyiség. Bakonykúti segíteni nem tud.

[A] bizottság azt a javaslatot teszi, hogy a Bodajk-Fehérvár-csurgó-Gúttamási-Isztimér útvonal biztosíttassék e célra, mert Bodajk állomás a fogadásra a legalkalmasabb, a helyreállításhoz a legtöbb kő és kézi napszám áll rendelkezésre, ami a fedezethiány és az idő rövidsége miatt is igen lényeges szempont, végül ez az egyetlen vonal, ahol földút nincs, tehát leromlott kiépített utakat hoznánk rendbe, ami a megye gazdasági életére is nagy kihatással lenne.

Állítólag Mór községből is kell majd ide átszállítani telepese-ket, e célból is ezen útvonal a legalkalmasabb.

209

Dokumentumok

Egyéb megjegyezni való nincs, [a jegyzőkönyvet] lezárjuk s aláírjuk.

Cser István műszaki tanácsos          Kmf.                 Dorka János műszaki felügyelő
Tringer Gyula [törvényhatósági] útbiztos              Hortoványi Jenő rendőrfőhadnagy

A másolat hiteléül:

Szemler Margit ir[oda] tiszt Jelzete: FML Fejér vármegye alispánjának iratai. I. Csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményre vonatkozó iratok.1948:12 303. sz. Eredeti, géppel írt tisztázat.