Nyomtatás

2005. évi beszámoló

Szám: 287/1 /2006.

Beszámoló Isztimér és Bakonykuti Községek Körjegyzőségének 2005. évi munkájáról

Készítette: · Polczer Károlyné főelőadó · Bregócs Lászlóné főelőadó · Kovács Ilona főelőadó · Obuch Zoltán előadó · Csendesné Kovács Edit körjegyző

Isztimér, 2006. április 20.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve a Körjegyzőség 2005. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: A Körjegyzőség az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

Ennek megfelelően a körjegyzőség finanszírozása 2005-ben az alábbiak szerint alakult:

Kiadások: - személyi kiadások 12.815 e Ft - járulékok 3.875 e Ft - dologi kiadások 3.988 e Ft - felhalmozási kiadások 68 e Ft - függő kiadások 37 e Ft Összesen: 20.783 e Ft

Bevételek: - állami támogatás 7.388 e Ft - Bakonykuti támogatása 1.414 e Ft - Isztimér támogatása 12.090 e Ft - előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.145 e Ft - függő bevétel -86 e Ft

Összesen: 19.591 e Ft.

A körjegyzőség köztisztviselői létszáma 5 fő: o 1 fő körjegyző o 1 fő igazgatási ügyintéző o 1 fő adóügyi ügyintéző és adminisztrátor o 2 fő gazdálkodási ügyintéző, egyikük az iktatást a másik a személyzeti feladatokat is ellátja. Munkánkat 1 fő 4 órás hivatalsegéd segíti.

I. A testületi munkával kapcsolatos tevékenység

Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a Képviselő-testületek tagjainak tájékoztatását. A munkatervben szereplő témák megtárgyalásra kerültek, a meghívókat és a testületi anyagot az SZMSZ-ben előírt határidőben mindig kézbesítettük. Munkánkat jelentősen könnyítette a lézernyomtató, a korszerű számítógéppark és az internet elérhetőség. Szükségünk lenne az elavult ténymásoló cseréjére, mivel gyakori javítása már gazdaságtalan, a fénymásolás minősége sem megfelelő. Az ülések számát tekintve a testületek ismétl túlteljesítették a törvényben előírt évi minimális 6 ülésszámot, de a munkatervben szereplő 9 ülést is, hiszen sok esetben azonnali döntés vált szükségessé – pl pályázatok benyújtása esetében. Zárt ülések megtartására egyre ritkábban kerül sor, elsősorban segélyezési ügyekben, mivel ezekben az ügyekben zárt ülés tartása kötelező. Az együttes üléseken a Testületek a közös fenntartású Körjegyzőség, valamint az Általános Iskola működésével kapcsolatos ügyeket tárgyalták, költségvetésükről, zárszámadásukról döntöttek. A Körjegyzőség látja el a Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is, így az ülések, a jegyzőkönyvek előkészítésével, költségvetésük végrehajtásával kapcsolatos munkából is kivettük részünket. A jegyzőkönyvek határidőre – 15 nap – felterjesztése minden esetben megtörtént. Írásbeli törvényességi észrevétel Isztiméren nem fordult elő, Bakonykuti esetében az önkormányzat 7 nappal a határidő után alkotta meg az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet, emiatt a Közigazgatási Hivatal írásbeli törvényességi észrevételt tett. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatunk jó, szóbeli, segítő szándékú észrevételeiknek megfelelően a kisebb súlyú hibákat kijavítjuk. Az ülések, valamint a hozott döntések megoszlása 2005-ben a következő volt: (zárójelben a 2004. évi adatok láthatók)

  Isztimér Bakonykuti Isztimér – kisebbségi önk Bakonykuti – kisebbségi önk
Ülések száma, ebből 24 (24) 22 (24) 7 (7) 7 (7)
- zárt ülés 1 (6 ) 2 (3) 0 0
- együttes ülés 6 (4 ) 5 (4) 0 0
- együtt zárt ülés 0 (0 ) 0 (0) 0 0
- közmeghallgatás 1 (1) 1 (1) 1 (1)