Nyomtatás

2006. évi beszámoló

Szám: /2007.

Beszámoló Isztimér és Bakonykuti Községek Körjegyzőségének

2006. évi munkájáról

Készítette: · Polczer Károlyné főelőadó · Bregócs Lászlóné főelőadó · Kovács Ilona főelőadó · Obuch Zoltán előadó · Kovács Edit körjegyző Isztimér, 2007. június 27.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve a Körjegyzőség 2006. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: A Körjegyzőség az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányábanjárulnak hozzá. Ennek megfelelően a körjegyzőség finanszírozása 2006-ban az alábbiak szerint alakult: Kiadások: - személyi kiadások 14.680 e Ft - járulékok 4.298 e Ft - dologi kiadások 3.452 e Ft - felhalmozási kiadások 426 e Ft - függő kiadások - 139 e Ft Összesen: 22.717 e Ft Bevételek: - állami támogatás 7.351e Ft - Bakonykuti támogatása 1.629 e Ft - Isztimér támogatása 12.683 e Ft - Pénzeszköz átvétel Bkuti NKÖ-tól 50 e Ft - Előző évi ktgv-i kiegészítések, visszatérítések: 1.069 e Ft - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.291 e Ft Összesen: 24.073 e Ft. A körjegyzőség köztisztviselői létszáma 5 fő: o 1 fő körjegyző o 1 fő igazgatási ügyintéző o 1 fő adóügyi ügyintéző és adminisztrátor o 2 fő gazdálkodási ügyintéző, egyikük az iktatást a másik a személyzeti feladatokat is ellátja. Munkánkat 1 fő 4 órás hivatalsegéd segíti.

I. A testületi munkával kapcsolatos tevékenység Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a Képviselő-testületek tagjainak tájékoztatását. A munkatervben szereplő témák megtárgyalásra kerültek, a meghívókat és a testületi anyagot az SZMSZ-ben előírt határidőben mindig kézbesítettük. Munkánkat jelentősen könnyítette a lézernyomtató, a korszerű számítógéppark és a szélessávú internet elérhetőség. Sikerült új, korszerű fénymásoló berendezés beszereznünk, köszönhetően az önkormányzatok támogatásának. Az ülések számát tekintve a testületek ismétl túlteljesítették a törvényben előírt évi minimális 6 ülésszámot, de a munkatervben szereplő 9 ülést is, hiszen sok esetben azonnali döntés vált szükségessé – az elmúlt évben leginkább a választási szervek tagjainak megválasztásával kapcsolatban. Zárt ülések megtartására egyre ritkábban kerül sor, elsősorban segélyezési ügyekben, illetve a már említett választások miatt, mivel ezekben az ügyekben zárt ülés tartása kötelező. Az együttes üléseken a Testületek a közös fenntartású Körjegyzőség, valamint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Napraforgó Óvoda működésével kapcsolatos ügyeket tárgyalták, költségvetésükről, zárszámadásukról döntöttek. A Körjegyzőség látja el a Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is, így az ülések, a jegyzőkönyvek előkészítésével, költségvetésük végrehajtásával kapcsolatos munkából is kivettük részünket. A jegyzőkönyvek határidőre – 15 nap – felterjesztése minden esetben megtörtént. Írásbeli törvényességi észrevétel 2006-ban sem Isztimér, sem Bakonykuti esetében nem fordult elő. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatunk jó, szóbeli, segítő szándékú észrevételeiknek megfelelően a kisebb súlyú hibákat kijavítjuk. Az ülések, valamint a hozott döntések megoszlása 2006-ban a következő volt: (zárójelben a 2005. évi adatok láthatók).

A Bakonykúti Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. szeptember 30-ával megszűnt, ezért adataik ¾ évre vonatkoznak:

 

  Isztimér Bakonykuti Isztimér – kisebbségi önk Bakonykuti – kisebbségi önk
Ülések száma, ebből 24 (24) 18 (22) 7 (7) 5 (7)
- zárt ülés 3 (1) 3 (2) 0 0
- együttes ülés 5 (6) 5 (5) 0 0
- együtt zárt ülés 0 (0 ) 0 (0) 0 0
- közmeghallgatás 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (1)
Határozatok száma 112 (111) 60 (63) 9 (10) 6 (10)
Rendeletek száma 21 (18 ) 15 (16)    

A Körjegyzőség 2006. évben is több pályázatot készített mindkét önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok, de a civil szervezetek (Sportkör, Ifjúsági Egyesület, részére is, melyekkel minden esetben el is számultunk a megadott határidőre. Eredményeink nem hasonlíthatók a 2005. évihez, de a 2006. a választások éve volt, viszonylag kevés elérhető pályázat jelent meg.

Isztimér Község Önkormányzat 2006. évi pályázatai  

 

         
Pályázat kiírója Pályázati cím A pályázat összköltsége Igényelt támogatás Elnyert támogatás
(Ft) (Ft) (Ft)
Egészséges Településekért Alapítvány Községi Egészségterv készítése (konditerem kial.) 400.000,-  400.000,- 400.000,-
3.000.000,- / 5 település + 600.000,- + 600.000,- 
KDT Reg. Fejl. Ügynökség Önkormányzati belterületi útjavítás 7.023.500 3.511.750,- 3.511.750,-
(Új utca)
KDT Reg. Fejl. Ügynökség Önkormányzati belterületi útjavítás 4.196.100 2.098.500,- Nem nyert
(Dózsa utca)
Fejér Megyei Gyámhivatal Gyermekek nyári étkeztetése 30.000,- 30.000,- 30.000,-
Fejér Megyei Pénzügyi Alap – kamatmentes kölcsön Turista utcai kőhíd felújítása 3.681.000,- 2.100.000,- 2.100.000,-
Összesen:       6.641.750
         

Bakonykuti Község Önkormányzat 2006. évi pályázatai

 

Pályázat kiírója Pályázati cím A pályázat összköltsége Igényelt támogatás Elnyert támogatás
Egészséges Településekért Alapítvány Községi Egészségterv készítése ( 3.000.000,- / 5 település 600.000,- 600.000,- 
Mobilitás Közösségi tér WC- vizesblok kialakítás 1.600.000,- 1.120.000,- 1.120.000,-
         
Összesen:       1.720.000,-
Német Kisebbségi Önkormányzat
F.M. Önk. Kisebbségi Biz. Falunapi rendezvény   200.000,- 30.000,-
         
         

A pályázatok megvalósításával kapcsolatban különösebb probléma nem merült fel, az előfinanszírozást minden esetben sikerült megvalósítani, a beszámolók időben elkészültek. A Mobilitás pályázat esetében az általunk 2006. nyarán aláírva visszaküldött szerződést 2007. februárjában kaptuk meg, többször volt fennakadás a hiánypótlás, az interneten történő kapcsolattartás terén, végül ez a pályázat is sikeresen lezárult. Amint már említettem, 2006. az országgyűlési képviselő, valamint az önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások éve volt. Az adatok továbbítás, összesítése már mindkét esetben számítógépen zajlott, de a kézi jegyzőkönyvvezetés illetve személyes továbbítás követelménye továbbra is fennmaradt. Nagyon sok időt vettek el a felkészítések, a számítógépes próbák, melyek 40-50 oldalas forgatókönyvek alapján zajlottak. Remélhetőleg a 2010-es választásokra a párhuzamosságok megszűnnek, elegendő lesz a számítógépes adatszolgáltatás. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy változott a kisebbségi önkormányzati képviselők választásának szabályozása. Már 2006. májusában kiküldésre kerültek azok a kérdőívek, melyeken a választópolgároknak nyilatkozni lehetett kisebbségi hovatartozásukról. Minden településen 30 fő kisebbségi választó nyilatkozatára volt szükség ahhoz, hogy a HVB kiírja a választásokat. Bakonykúti esetében erre nem került sor, a kisebbségi önkormányzat 2006. szeptember 30-ával megszűnt. Munkákat a helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjai segítették, akik lelkiismeretesen felkészülve, szakszerűen látták el feladataikat. Az alábbiakban emlékeztetőül néhány fontosabb helyi adat: Isztiméren a törvényi határidő lejártáig, 2006. szeptember 8-án 16 óráig 3 polgármester jelölt és 9 képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A választás hivatalos eredménye: Polgármester: Fiedler Albertné - 256 érvényes szavazattal. Orbán Tibor Nesztor 147, Horváth József ifj. 46 szavazatot kapott. Az összes érvényes szavazat 449, érvénytelen szavazat nem volt. Önkormányzati képviselők: Dr. Nap Zsuzsanna 358 érvényes szavazat Krausz Balázs 316 érvényes szavazat Szolgáné Reichardt Rita 227 érvényes szavazat Gömbösné Rostaházi Judit 226 érvényes szavazat Komáromi József 225 érvényes szavazat Müllner Ede 205 érvényes szavazat. Németh Istvánné 195 érvényes szavazat. Horváth József ifj. 192, Kostyál Józsefné 94 érvényes szavazatot kapott. Bakonykútiban a törvényi határidő lejártáig, 2006. szeptember 8-án 16 óráig 1 polgármester jelölt és 5 képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A választás hivatalos eredménye: Polgármester: Marics Józsefné - 60 érvényes szavazat Önkormányzati képviselők: Kaufman Jenő Antalné 52 érvényes szavazat Bódis Gyula 51 érvényes szavazat Ács Zoltán 47 érvényes szavazat Deák Dezső Zoltán 46 érvényes szavazat Andrásy Ferencné 43 érvényes szavazat. A körjegyzőség köztisztviselőinek szakmai tudása, a munkához való hozzáállása magas színvonalú. A képviselő-testületekkel az apparátus kapcsolata jó, igyekszünk munkájukhoz minden támogatást megadni, olyan többletfeladatokat is szívesen vállalunk, ami nem tartozik szorosan a munkakörünkbe. Gondolok itt a pályázatok készítésére, rendezvények szervezésére, a civil szervezetek adminisztratív teendőinek ellátására. Munkakörülményeink jónak mondhatók, melyhez nagyban hozzájárulnak azok a technikai fejlesztések, amiket – a szűkös anyagi helyzet ellenére – sikerült az utóbbi időben végrehajtani. Köszöntjük a Képviselő-testületek támogatását, tőlünk telhetően a jövőben is igyekszünk a maximális segítséget megadni döntéseik előkészítéséhez és végrehajtásához.

II. Gazdálkodás-pénzügy

A pénzügyi, gazdálkodási területen az év első harmadában fokozottan tornyosulnak a feladatok. Január hónap a költségvetések tervezésének időszaka, ami esetünkben jelentős tehertétel, hisz mivel körjegyzőség vagyunk, és a 2006. októberében megtartott választásig mindkét településen működött kisebbségi önkormányzat is, összesen 5 db költségvetést kellett elkészítenünk, amit a polgármester, illetve a kisebbségi önkormányzatok elnökei az Államháztartási törvényben foglaltak szerint február 15-ig a testületek elé terjesztettek. Isztimér Önkormányzat esetében ezt megelőzte a Pénzügyi, Kulturális és Sport Bizottság ülése is, ahol javaslattételi és véleményezési joggal előzetesen megtárgyalták a költségvetéseket. Ezen feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk, a február 13-i bizottsági ülést követően mindkét településen megtörténtek a testületi ülések is. Az elkészített költségvetésekről határozatot illetve rendeletet kell alkotni, melyek tervezetének elkészítése szintén ezen a területen történt. A 2006-ban elkészített költségvetések és főösszegeik az alábbiak: ?Bakonykuti Német Kisebbségi Önkormányzat: 1.043 ezer Ft ?Bakonykuti Önkormányzat: 17.106 ezer Ft ?Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat: 971 ezer Ft ?Isztimér Önkormányzat: 87.718 ezer Ft ?Körjegyzőség: 23.108 ezer Ft. A tárgyévi költségvetések tervezésével párhuzamosan dolgoztunk az előző évi zárszámadások és a zárszámadási határozatok, rendeletek elkészítésével, ami a költségvetésekhez hasonlóan mind mennyiségét (5 db), mind részletezettségét tekintve szintén komoly munkát, nagy precizitást igényel. Az Államháztartási és Számviteli törvényben foglaltak alapján jogszerűen elkészített beszámolók garnitúráit március első felében kell a Kincstár rendelkezésére bocsátanunk, ahol megtörténik azok egyeztetése és szakmai felülvizsgálata. A számadatokat tartalmazó zárszámadás elkészítése mellett követelmény szöveges beszámolók készítése is, melyeket szintén határidőben megküldtünk a Kincstárnak, ebben részletesen beszámoltunk az elmúlt év gazdálkodásáról. Ugyancsak határidőben, április 30-ig sor került a beszámolók testületek elé terjesztésére. Az Államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési szervek év közben módosíthassák költségvetésüket. Az elmúlt év során mindkét települési önkormányzat esetében három alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek okát az adott időpontokban a testületek kellő mélységig megismerték és elfogadták. A módosítások elfogadásával a költségvetések az alábbiak szerint alakultak: ?Bakonykuti Német Kisebbségi Önkormányzat: 1.272 ezer Ft ?Bakonykuti Önkormányzat: 20.791 ezer Ft ?Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat: 1.728 ezer Ft ?Isztimér Önkormányzat: 102.893 ezer Ft ?Körjegyzőség: 24.519 ezer Ft A féléves és a háromnegyed évi költségvetési beszámolók elkészítése és testületek elé terjesztése szintén határidőben megtörtént, és ugyancsak határidőre elkészültek a kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok következő évi költségvetési koncepciói, melyeket a testületek szintén elfogadtak. A gazdálkodási területen történő nyilvántartások közül kiemelt fontosságú az Áfa analitika, hisz mindkét települési önkormányzat Áfa alany, ebből fakadóan az Áfa bevallások elkészítése is e terület feladata. 2006-ban az Áfa törvényből adódóan Isztimér Önkormányzat negyedéves, Bakonykuti Önkormányzat éves bevallónak minősült. Szintén itt készül az önkormányzatokra és a körjegyzőségre vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló adóbevallás. Könyvelésünk 12 éve teljesen gépi könyveléssel történik, ami nagy mértékben megkönnyíti munkánkat, de ennek ellenére számos manuálisan végzendő feladatunk is van. Nemcsak a napi forgalmat kell könyvelnünk, mert költségvetési szerveknél a teljesített adatok mellett az eredeti és módosított előirányzatokat is fel kell vezetni, melyhez szükség van a pontos, manuális előkészítésre. Manuális előkészítést igényel a negyedévente történő értékcsökkenések elszámolása is. A napi munkához tartozik a Kincstár felé küldendő különböző jelentések elkészítése, így például negyedévente a költségvetési jelentés, mérlegjelentés a vagyonról, a részesedések alakulásáról és a közteher-bevételek adósainak alakulásáról, természetesen mindezeket Isztimér, Bakonykuti és a Körjegyzőség vonatkozásában is el kell készíteni. Mindennapos feladataink közé tartozik a különböző visszaigénylések elkészítése, mint pl. a Munkaügyi Központtól a közhasznú foglalkoztatás költségeihez támogatás igénylése, a központi költségvetéstől a közlekedési támogatások visszaigénylése, az időskorúak járadéka, a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, és a közcélú foglalkoztatás költségeinek visszaigénylése, továbbá a befizetett viziközmű érdekeltségi hozzájárulások közműtámogatásának igénylése. Ezeket az igényléseket minden hónap 10-ig illetve negyedévente kell elkészítenünk. Negyedéves feladatunk a gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése is, melynek keretében a KSH felé számolunk be az elmúlt negyedév beruházásairól. Ezt a fajta jelentést éves szinten is teljesítenünk kell, természetesen fenti feladatok mindegyikét mindkét önkormányzatra és a körjegyzőségre vonatkozóan is el kell végeznünk. A gazdálkodási terület feladatai közé tartozik a számlák kiegyenlítése, az utalások elkészítése, amit számítógépes ügyfélterminál segítségével végzünk, melyhez a szükséges modemet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre az OTP Bank Rt. Szintén e terület feladata az intézményi kifizetések, megbízási díjak számfejtése, a nem rendszeres kifizetések lejelentése, a változóbérek, a távollétek és a szabadságok jelentése minden hónap 2-i, 5-i illetve 15-i határidővel. Munkánkhoz tartoznak a személyzeti ügyek is, mint pl. az alkalmazási és jogviszonyt megszüntető iratok, soros léptetések, átsorolások elkészítése, ami a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak havonta, kéthavonta történő cserélődése miatt szintén rendszeresen jelentkező feladat. 2006. évben is kézi kontírozás (banknaplók, pénztárak, helyesbítő naplók stb.) készítette elő a számítógépes könyvelést Isztimér Önkormányzat, Bakonykuti Önkormányzat, a Körjegyzőség és a két Német Kisebbségi Önkormányzat esetében is. A kontírozandó, illetve könyvelendő tételek, számlák, bizonylatok száma évről évre folyamatosan nő.

III. Pénztár – analitika

Mind az öt „intézmény” pénztár-kezelése zavartalanul, a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt a 2006-os évben is, itt szintén – az iktatáshoz hasonlóan – emelkedett a ki- és befizetések száma az előző évekhez képest. Itt (a pénztári ki- és befizetéseknél) csapódik le a jelentős ügyfélforgalom is. Havonta rendszeres kifizetésként jelentkeznek a rendszeres segélyek (rendszeres szociális segély, ápolási díj, közhasznú munkások bére), valamint a megbízási díjak kifizetése (védőnő helyettesítése, Teleház üzemeltetése, néptáncoktatás, könyvtári tevékenység), továbbá a saját gépjármű használatok és útiköltség térítések. Rendszeres befizetésként jelentkezik: terembérleti díj, mobiltelefon számlák befizetése, valamint ezek számláinak elkészítése is feladatként jelentkezik. Emellett időszakos ki- és befizetések is szép számmal fordulnak elő (sírhely megváltás, jogosítvány alkalmassági vizsgálat, stb.), szintén elég komoly ügyfélforgalom mellett. Erről az időszaki pénztárjelentésben, 10 napos dekádonként készítünk zárást. Valamint külön nyilvántartásban kezeljük az ebédcsekkek vásárlását és kiadását, melyek szigorú számadású nyomtatványként szerepelnek. A 2006. évben is analitikus nyilvántartást vezettünk Bakonykuti esetében a közterület foglalási díjakról, valamint az előleg kiadásokról, visszavételekről. Isztimér esetében a földbérleti díjakból származó bevételeket, (szám szerint 14 ingatlant adott bérbe Isztimér Önkormányzat - ezen földek bérleti szerződéseket is elkészítjük évről évre, ami alapján a bérlők teljesítik a fizetési kötelezettségeiket) ingatlan vásárlás törlesztő részleteit, (Köztársaság u. 102.) befolyt lakbért, (az önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított összeggel), a kiadott és visszavett előlegeket, valamint a mobiltelefon befizetéseket is nyilvántartjuk analitikusan. Az előlegek nyilvántartása a Körjegyzőség esetében is, és a Kisebbségi Önkormányzatoknál is folyamatosan történik, a jogszabályi feltételeknek megfelelően. A 2006-os évben is kiszámlázásra kerültek a lakbérek, a DRV által fizetendő eszközhasználati díj mindkét önkormányzat tekintetében, valamint a már említett telefonköltségek is, és természetesen minden egyéb befizetés (pl.: terembérlet, jogosítvány, közterület-foglalás, marhalevél, könyv- és képeslap eladás), mely valamely „intézménynél” jelentkezett. A beérkezett számlák utalása, kiegyenlítése az előző évekhez hasonlóan OTP Ügyfélterminálon történt – bár ebben az évben már a program modernebb változatával dolgozhatunk – a 2006-os évben is, fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. Itt jelentkeznek havi rendszeres kifizetések is (munkabérek, rendszeres gyermekvédelmi támogatások, időskorúak járadékának utalása – az első negyedévben - , valamint a közüzemi számlák kiegyenlítése), valamint a Körjegyzőség – finanszírozásának átutalása, valamint negyedévente a Kincsesbányai önkormányzatnak utalandó óvodai finanszírozás összege. Továbbá nyilvántartjuk a szigorú számadású nyomtatványok vásárlását, felhasználását is év közben folyamatosan (pl.: kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, számlatömbök, 5 példányos számlák, időszaki pénztárjelentések) nem külön-külön, hanem egy nyilvántartást vezetve, és ott feltüntetve a felhasználó intézményt. Az ingatlanvagyon-kataszteri programból való –belső (hivatalon belüli) adatszolgáltatást – is meg tudjuk oldani a KataWin program segítségével, valamint az ingatlanvagyon-statisztikát is ebből készíti el a Benedek-Cégcsoport. Mivel 2004. január elsejével megosztásra került már Bakonykuti és Isztimér Önkormányzatok gépi és kézi könyvelése is, gy kettévált az éves könyvelés, az időszakos jelentések elkészítése, továbbá a testületi anyagok (koncepciók, költségvetések, beszámolók, időszaki beszámolók) összeállítása, melyek továbbra is a törvényi feltételeknek megfelelően, határidőre elkészültek.

IV. Iktatás, ügyiratkezelés

2006. évben az iktatott ügyiratok száma Isztimér vonatkozásában 2.754 db volt (az összes ügyirat 79 %-a), Bakonykuti vonatkozásában pedig 730 db (az összes ügyirat 21 %-a), melynek iktatása – az előző évekhez hasonlóan – számítógépen történt, amely könnyebbé teszi az ügyiratok visszakeresését a későbbiek folyamán, valamint sokkal egyszerűbb és könnyebb az előzmények megkeresése is. Továbbá egyszerűbbé és gyorsabbá vált ezzel a kézi irattározás is. A fenti számokból is világosan kitűnik, hogy évről évre igen magas az iktatott ügyiratok száma, mindkét önkormányzat tekintetében. Folyamatosan magas az iktatandó adóhatározatok, bevallások száma, a szociális ügyek, testületi ülések és döntések száma is jelentős mennyiségű ügyirat kezelését teszi szükségessé, továbbá növekszik a beérkezett egyéb ügyiratok száma is, melynek iktatása napi rendszerességgel történik, külön-külön Isztimérre és Bakonykutira vonatkozóan. Erről minden évben hatósági statisztikai jelentés készül a Közigazgatási Hivatal felé, ügykörönkénti és típusonkénti bontásban, a BM rendelet előírásainak megfelelően.

V. Igazgatási ügyintézés
V. 1. Anyakönyvi ügyintézés , népességnyilvántartás:

2006. március 1 napjával jelentős változás következett be az anyakönyvi ügyintézésben fenti időponttól már csak az ASZA rendszeren keresztül lehet anyakönyvi okmányokat kiállítani. A rendszer használatához két személynek van hozzáférési joga , a körjegyzőnek és az igazgatási előadónak. A Körjegyzőség egy számítógépet kapott okmány nyomtatóval , mely a székhelytelepülésén található. Az okmány nyomtató speciális festékkel működik, amely nagyon költséges . A fent jelzett időponttól léptek hatályba az új anyakönyvi nyomtatványok is, melyeket mindkét településre beszereztük.. Az ASZA rendszerrel bonyolódtak az elmúlt év iországgyűlési és önkormányzati választások és azok előkészületei is. Az Isztiméri anyakönyvekben 2006. évben teljesített bejegyzések: születési anyakönyv: 0 házassági anyakönyvben : 1 halotti anyakönyvben: 6 A Bakonykúti anyakönyvekben 2006. évben teljesített bejegyzések: születési anyakönyv: 0 házassági anyakönyv : 0 halotti anyakönyv: 1 Névváltoztatási ügyek száma: 2 Utólagos bejegyzések száma: születési anyakönyvekbe 29 Házassági anyakönyvekbe: 13

V. 2. Népességnyilvántartás:

Lakcímváltozás bejelentések száma Bakonykúti településen: 15 Isztiméren : 49 A körjegyzőséghez tartozó két településen az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom a népesség nyilvántartás tárgykörében:
Kisérőjegyzékek:

      
  Isztimér Bakonykúti
Kisérő jegyzék                  42 17
Passzíválási liták                  44 11
Névváltozási listák                    4  2

V. 3. Hagyaték, adó- és értékbizonyítványok kiállítása:

     
          Isztimér Bakonykúti
 Hagyatéki ügyek száma 23 5
 Adó és értékbizonyítvány 71 9

 

V. 4. Szociális ügyek:

Isztiméren az önkormányzati választásokat követően az új képviselő testület Szociális és Egészségügyi Bizottságot választott. Tekintettel a következő év január 1-től várható hatásköri módosításokra a bizottság létszámát 3 főben határozta meg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztott tagjai: Komáromi József, Szolgáné Reichardt Rita, Horváth József. A bizottság az elmúlt évben összesen 8 alkalommal ülésezett. Az üléseken a bizottsági tagok megjelenési aránya 4,6 fő volt átlagosan. Az év során a képviselő testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 33 volt.

A döntések megoszlása tárgykörük szerint a következő

   
              Tárgykör db
 Ápolási díj  2
 Átmeneti segély 16
 Közgyógyellátás 1
 Házi szoc. gond, étk. térítési díj 14

Ápolási díjban az év folyamán 1 fő részesült, december hónapban az ellátás megszüntetésre került. A bizottság által hozott határozatokra fellebbezés nem érkezett. A házi szociális gondozást és étkeztetést 2006. január 1-től ellátási szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ biztosítja Isztiméren. A gondozottak részére ez nem jelentett különösebb változást, mert a gondozónő személyében nem történt változás. A házi gondozás és étkezés iránti kérelmeket a Szociális és Egészségügyi bizottság bírálja el, illetve végzi a felülvizsgálatokat. A méltányos közgyógyellátási kérelmek száma 3 az OEP részére a méltányos igazolványok után kifizetett összeg: 117.000,- Ft a korábbi évekhez viszonyítva csökkent. Alanyi jogon közgyógyellátásban részesültek száma: 29 fő Jelentős változásokat hozott a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény módosítása. Módosult többek között a rendszeres szociális segély , a közgyógyellátás, az ápolási díj rendszere. A képviselő testület átruházott hatáskörben a polgármestert bízta meg a születési támogatás, „gyors”,átmeneti segély, az aktívkorúak rendszeres szociális segélyének és a temetési segélyek megállapításával.

  e Ft
Születési támogatás 10 100
 Átmeneti segély 10 144
 Rendszeres szociális segély 3 395
 Temetési segély 10 150
 Köztemetés 1 173

A 2006-2007-os tanév kezdéséhez is anyagi segítséget nyújtott a Képviselő Testület az általános, közép és főiskolás gyermekeket nevelő családoknak. Beiskolázási segélyre fordított összeg 337 e Ft volt, 83 fő részesült a támogatásban A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt 2005. december 31-én és 2006 január 1 napjától rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett a helyébe . A tárgyév december 31én 9 fő részesült e támogatási formában. A mozgáskorlátozott támogatásban részesülők száma 2006 évben az alábbiak szerint alakult:

  Isztimér Bakonykúti
              Fő 11 2
   Kifizetett összeg 96 14
     

Bakonykútiban a segélyek polgármesteri hatáskörben vannak A testület Bakonykútiban is segítséget nyújtott az általános, közép és felsőoktatásban résztvevő gyermekek beiskolázáshoz . A településen összesen 10 fő kapott támogatást összesen 100.000,- Ft értékben. Temetési segélyben 1 fő részesült a kifizetett segély összege 20.000,- Ft volt. Köztemetésre 100.000,- Ft fordított az önkormányzat. A köztemetés költsége hagyatéki teherként szerepel az ingatlanon. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nem volt a beszámolási időszakban. A tartósan beteg, és alacsony jövedelemmel magas gyógyszerköltséggel rendelkezők közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számának alakulása: · Alanyi jogon: 3 · Méltányosságból: 1 · Normatív közgyógyellátásban részesülő: 0 A méltányos közgyógyellátási igazolvány után kifizetett összeg 119.000,- Ft. .

V. 5. Gyámügy: Ügyiratok száma: Isztimér 75 Bakonykúti: 4 Bakonykútiban a gyermekjóléti szolgáltatást a „ Jobb Otthon „ Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján biztosítja az önkormányzat. A községben probléma esetén látogat a családgondozó. Az elmúlt időszakban jelzés nem érkezett a településről A gyermekek napközbeni ellátását a választott oktatási intézmény biztosítja. 2006 évben védelembevételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre a településen nem került sor. Isztiméren a gyermekjóléti szolgáltatást szintén a „ Jobb Otthon „ Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja az önkormányzat. Községünkben az alapellátásban, ,védelembe vett gyermekeket heti két alkalommal látogatja a családgondozó. A jelzőrendszer tagjai között jó a kapcsolata. 2006. évben változás történt a családgondozó személyében. A védelembevett gyermekek korábbi családgondozóját Papné Lőrincz Máriát mivel ő az Alapítványnál a jövőben más munkakört lát el, ezért felmentettük és Varga Gábor új családgondozót rendeltük ki részükre. A családok megismerték és elfogadták az új családgondozót. A személyi változás nem okozott problémát. Alapellátásban részesült gyermekek száma: 9 fő Nyáron az alapítvány kirándulást, játszóházat szervezett gyermekeink részére . Isztiméren a gyermekek napközbeni ellátását a helyben működő óvoda, a napközi otthont az iskola, Kincsesbányán biztosítja. Az elmúlt évben sem kellett gondoskodnunk a családban élő gyermek átmeneti gondozásáról.,nem kellett igénybe venni helyettes szülői szolgálatot. A védelembevétel keretében gondozott gyermekek száma december 31-én 6 fő, a családok száma amelyben az érintett gyermekek élnek 5. A beszámolási időszakban 2 gyermek védelembevételére került sor, 1 fő esetében, szabálysértés miatt , (rongálás) a másik esetben garázdaság miatt. A védelembevettek közül 1 fő a védelembevételt megelőzően alapellátásban részesült. Ezen időszakban a felülvizsgálatok során 2 fő védelembevétele szűnt meg . 1 fő esetében javulás volt tapasztalható a tanulmányi eredményében , magatartásában , 1 fő az év folyamán nagykorúvá vált. A település gyermeklétszámához viszonyítva magas a védelembevettek száma. Valamennyi védelembe vett gyermek kamaszkorú. Arra a kérdésre, hogy miért a kamaszkorúakat érinti leginkább a védelembevétel magyarázat, talán , hogy a családban jelentkező problémákat a legélesebben a kamaszkorban lévő gyermek hordozza magával. További ok, azon társadalmi változások melyek kedvezőtlenül hatnak a családra és emiatt a család nem tudja megfelelően ellátni szerepét.

V. 6. Egyéb ügyek: A kereskedelmi üzletek számában , működésében az elmúlt évben egyik településen sem volt változás. Az üzletek a működési engedélyükben meghatározott tevékenységet folytatnak. A mezőgazdasági ügykörbe tartózó méhek tartására illetve vándoroltatására vonatkózó bejelentési kötelezettségüknek az állampolgárok eleget tesznek mindkét településen. Az eboltások megszervezése és lebonyolítása szintén zökkenőmentesen zajlott az elmúlt évben is.

VI. Adóigazgatás

A Körjegyzőséghez tartozó Isztimér és Bakonykuti településen adóigazgatási feladataink során magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, más szerv által kimutatott tartozások behajtásával kapcsolatos bevételek, egyéb önkormányzatot megillető bevételek, államigazgatási eljárási illeték, valamint Isztiméren talajterhelési díj ügyben intézkedtünk. Magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2006. évben sem Isztimér, sem Bakonykuti Község Képviselő Testülete nem változtatta meg, így Isztiméren 5.000,- Ft, Bakonykutiban 12.000,- Ft adótételt alkalmaztunk ebben az adónemben. Isztimér Testülete az elmúlt évben a 70 éven felüliek közül 67 tulajdonosnak 50 %-os adókedvezményt, 36 fő részére mentességet biztosított, valamint 15 fő építési telekkel rendelkezőnek állapított meg adómentességet a beépítési kötelezettség lejártáig. Bakonykuti Önkormányzata rendeletében adómentességet biztosított a 70 életévet betöltött adózóknak, 2006. évben 27 fő részére. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan Isztiméren 76, Bakonykutiban 22 ügyirat keletkezett, ezek az adókötelezettség változásával összefüggő intézkedések, zömében határozatok voltak. A gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységünkhöz az Okmányirodától kapjuk az adóztatást érintő adatokat, a változásokról havonta értesítenek bennünket, ezek alapján intézkedünk határozattal az adókötelezettség módosításáról, így Isztiméren 190, Bakonykutiban 52 iktatott ügyirat keletkezett ezen adónemmel kapcsolatban. Az Okmányiroda által rendelkezésünkre bocsátott gépjármű lista egyeztetését az elmúlt évben is elvégeztük, a több esetben vitás tulajdonjog tisztázására felhívtuk az érdekeltek figyelmét. Mozgáskorlátozottak adómentessége ügyében is intézkedtünk a jogszabályi feltételek megléte esetén, Isztiméren 26 fő, Bakonykutiban 5 fő részesül ilyen jogcímen mentességben. A környezetvédelmi berendezéssel ellátott gépjárművek részére a törvény általi kedvezmények biztosítása iránt intézkedtünk folyamatosan. A gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg továbbra is. A helyi iparűzési adó mértékét mindkét település Képviselő Testülete 1,5 % -ban határozta meg. Az iparűzési adó ügyben keletkezett iratok száma Isztiméren 65, Bakonykutiban 19, melyek bevallások és az azokhoz kapcsolódó fizetés meghagyások voltak.Isztimér településen ideiglenes iparűzési adó megfizetési iránt is intézkedtünk, 62 ilyen jellegű bejelentést dolgoztunk fel, ezt az adót az alkalmi árusok fizetik, ennek napi mértéke 1.000,- Ft. Termőföld bérbeadásából származó bevételünk nagyon alacsony jogszabályi rendelkezések miatt, ugyanis a hosszútávra kötött földbérleti szerződések esetén nem kerül levonásra a jövedelemadó. A talajterhelési díj Isztimér Önkormányzatát érintette csak, mivel itt kiépítésre került a szennyvíz csatorna hálózat, 40 iktatott ügyirat keletkezett ezügyben. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell fizetni ezt a díjat, akik meglévő szennyvíz-csatorna hálózatra nem kötnek rá. A fentieken kívül intézkedtünk közlekedési és egyéb helyszínbírság behajtása ügyében Isztiméren, a behajtott összeg az önkormányzatot illeti. Idegen szervet megillető tartozás behajtásával kapcsolatosan is történt intézkedés mindkét településen, a behajtott összeget átutaltuk a kimutató szerv részére. Az adó- és értékbizonyítványok utáni illetéket, valamint adóügyben lerótt illetéket rendszeresen negyedévenként utaljuk a Magyar Államkincstár részére. Isztimér és Bakonykuti településen adónemenkénti kimutatás az adóztatás alakulásáról

Magánszemélyek kommunális adója

 
Isztimér
Bakonykuti
Adózók száma (fő) 394 75
Adótárgyak száma (db) 461 106
Helyesbített adó összege (Ft) 1.932.858 907.742
Adóhatóságnál maradó bevételek 1.750.909 877.505
Teljesítés % 89,1 96,7

Gépjárműadó:

 
Isztimér
Bakonykuti
Adózók száma (fő) 211 41
Adótárgyak száma (db) 355 75
Helyesbített adó összege (Ft)  7.752.149 1.576.060
Adóhatóságnál maradó bevételek 7.429.239 955.338
Teljesítés % 95,3 60,6

Iparűzési adó:

 
Isztimér
Bakonykuti
Adózók száma (fő) 68 21
Helyesbített adó összege (Ft) 15.273.834 2.083.153
Adóhatóságnál maradó bevételek 15.520.960 1.504.340
Teljesítés % 101,6 72,2

Egyéb adónemek: (önkormányzatot illető)

 
Isztimér
Bakonykuti
Talajterhelési díj (Ft) 51.840 ----
Termőföld bérbead.jöv.adó (Ft) 206.314 ----
Késedelmi pótlék (Ft) 121.249 27.889
Egyéb bevételek (Ft) 95.000 ----

Bakonykuti településen alacsony a gépjárműadó és iparűzési adó teljesítési %-a, jelentős a tartozás, mely a valóságban 2 személyhez és a hozzájuk kötődő vállalkozáshoz kapcsolható. 3 esetben a felszámolási eljárás folyamatban van, a felszámoló biztosok felé jeleztük igényünket, nyilatkozataik szerint a tartozás behajthatatlan hitelezői követelés, ezért a törvényben előírtak szerint intézkedtünk a hátralékok törlése iránt. Sajnos egyre nehezebb az adóhátralékaink, illetve más szerv által kimutatott hátralékok behajtása, mivel azok mindig ugyanazon személyek tartozásai, akik sem rendszeres jövedelemmel, sem ingó-, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek. Ugyancsak probléma, hogy későn jut tudomásunkra, ha egy vállalkozás felszámolásra kerül. Az adófizetési kötelezettségről az adózók részére értesítést küldünk, ugyancsak kiküldjük a befizetési csekkeket is adónemenként. A hónap 1. napján az adószámlánkon lévő összeget minden hónap 10-ig átutaljuk az önkormányzat költségvetési számlájára. A korábbi évekhez hasonlóan évi két alkalommal adóbefizetési napot tartottunk Bakonykutiban. Az adózással kapcsolatos könyvelési, pénzforgalmi, kivetési munkálatokat helyben végezzük a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Irodájának közreműködésével.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kérem, hogy a Körjegyzőség 2006. évi munkájáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Isztimér, 2007. június 27.

Kovács Edit körjegyző