Nyomtatás

Közalapítvány 2011.11.08. ülés

Jegyzőkönyv

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriumának

2011. november 8-i üléséről.

 

 

Az ülés helye: Isztimér, Köztársaság út 77.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Napirend:

  1. Tájékoztató a Gányás üdülőterületen végzett útjavításról
  2. A parkosítással kapcsolatos teendők egyeztetése
  3. Egyebek

 

 

Napirend előtti esemény

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Üdvözölte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a kuratórium határozatképes, mivel mind a 3 fő jelen van. A kuratórium ülését megnyitotta. Javasolta a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, mellyel a kuratórium tagjai 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett.

 

 

  1. 1.    napirendi pont

 

Tájékoztató a Gányás üdülőterületen végzett útjavításról

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Ismertette a gányási ingatlantulajdonosok képviselőinek levelét, melyben tájékoztatást adnak az Alapítvány támogatásával végrehajtandó útjavítási munkákról, a lakossági hozzájárulásokról, valamint a tervezett költségről.

A kezdeményezést jónak tartja, a jövőben is támogathat az Alapítvány hasonló településfejlesztési feladatokat.

 

Angeli József kuratóriumi titkár:

Úgy gondolja, hogy amennyiben ezzel az alapítvány segítséget tud nyújtani, úgy célszerű vállalni a lebonyolítással járó feladatokat.

Az előző év tapasztalatai alapján a kezdeményezés hasznos, ha konkrét anyagi segítséggel nem is, de szervezéssel tudjuk segíteni az érintett terület fejlődését.

 

 

 

  1. 2.    napirendi pont

 

A parkosítással kapcsolatos teendők egyeztetése

 

 

Angeli József kuratóriumi titkár:

Továbbra is fontosnak tartaná a parkosítást, faültetést a településen, de az idei évben már kifutottunk az időből. Ezzel a település arculatát javítjuk, az ingatlanok értékét növeljük. Szükségesnek tartja a telepíthető növényfajták felmérését fajta és ár szerinti bontásban.

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester:

E tárgyban kérné az alapítvány segítségét, mivel szükség lenne zöld növények beszerzésére kb. 100 e Ft értékben, a csatolt árajánlat alapján.

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Az alapítvány részéről javasolja a tuják beszerzését 45.000,- Ft értékben.

 

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

4/2011. (XI. 8.) sz. határozata

Tuják beszerzéséről

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a településkép javítása, az elszáradt növények pótlása érdekében tuják beszerzését határozza el 45.000,- Ft értékben.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: elnök

 

 

  1. 3.    napirendi pont

 

Egyebek

 

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester:

Kérése, hogy a temetőben lévő régi sírkövek felújítását, egy helyen történő elhelyezését támogassa majd az alapítvány. Erre nézve jó példát látott Ecseren, ahol rendezett formában kerültek elhelyezésre ezek a sírkövek.

Itt Isztiméren a ravatalozó melletti területen lenne erre lehetőség. Amennyiben konkrét tervek lesznek az ügyben, várná az Alapítvány segítségét.

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a kuratórium elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

 

                          Szabó Gábor                                                      Kovács Edit

                                 Elnök                                                      jegyzőkönyvvezető