Nyomtatás

Közalapítvány 2011.05.27. ülés

Jegyzőkönyv

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriumának

2011. május 27-i üléséről.

 

 

Az ülés helye: Isztimér, Köztársaság út 77.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Napirend:

  1. A közalapítvány 2010. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
  2. A település fotózására benyújtott árajánlat
  3. Egyebek

 

 

 

Napirend előtti esemény

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Üdvözölte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a kuratórium határozatképes, mivel mind a 3 fő jelen van. A kuratórium ülését megnyitotta. Javasolta a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, mellyel a kuratórium tagjai 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett.

 

 

 

 

  1. 1.    napirendi pont

 

 

A közalapítvány 2010. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

A közalapítvány 2010. évi induló vagyona 637.296,- Ft, vállalkozási tevékenységből bevétele nem volt, költségvetési támogatásban nem részesült.

A 2010. évi bevétel 341.192,- Ft, melyből 172.500,- Ft támogatás, 1.226.- Ft bankkamat, 157.466,- Ft  SZJA 1 %, 10.000,- Ft egyéb bevétel.

 

A 2010. évi kiadás 302.263,- Ft, melyből 16.143,- Ft bankköltség, 114.750,- Ft honlap készítés költsége, 150.000,- Ft értékben földmunka, a Betlehem anyagköltsége 21.307,- Ft, mely összegből 10.000,- Ft egyéb bevételként visszatérült.

 

A földmunka a Gányás területén hétvégi telekkel rendelkezők adományából megvalósult ároktisztítás volt. Az idei évben is szeretnének hasonló – önkéntes adományokból megvalósuló területfejlesztést végezni.

 

Angeli József kuratóriumi titkár:

Javasolta, hogy az idei évben a Petőfi, Köztársaság út széles sávjában kerüljön sor cserjék ültetésére. Ehhez szükséges az igények felmérése, illetőleg az árajánlatok bekérése.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Gábor elnök szavazásra bocsátotta a 2010. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztést.

 

 

 Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

1/2011. (V. 27.) sz. határozata

a közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásának fontosabb adatait az alábbiakban határozza meg:

 

A közalapítvány 2010. évi induló vagyona 637.296,- Ft, vállalkozási tevékenységből  bevétele nem volt,  költségvetési támogatásban nem részesült.

A 2010. évi bevétel 341.192,- Ft, melyből 172.500,- Ft támogatás, 1.226.- Ft bankkamat, 157.466,- Ft  SZJA 1 %, 10.000,- Ft egyéb bevétel.

A 2010. évi kiadás 302.263,- Ft, melyből 16.143,- Ft bankköltség, 114.750,- Ft honlap készítés költsége, 150.000,- Ft értékben földmunka, Betlehem anyagköltsége 21.307,- Ft, mely összegből 10.000,- Ft egyéb bevételként visszatérült.

 

A közhasznú tevékenység 2010. évi eredménye: 38.929,- Ft.

 

2010. évben személyi jellegű költségei nem merült fel. A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak.

 

A 2010. évi közhasznúsági jelentést és közleményt a melléklet szerinti formában a kuratórium elfogadta.

 

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: elnök

 

 

 

  1. 2.    napirendi pont

 

A település fotózására benyújtott árajánlat

 

 

Szabó Gábor elnök:

Ismertette a benyújtott árajánlatot. A korábbiakhoz hasonlóan az a véleménye, hogy minőségi munka esetén támogatja a megvalósítást.

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester:

Tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy 30 évvel ezelőtt készült már hasonló album a településről, itt lenne az ideje, hogy megörökítsük az azóta történt változásokat, a jelenlegi helyzetet. A fotókat digitális formában is megkapná a település, mely a helytörténeti gyűjtemény része lesz.

 

Szabó Gábor elnök:

Véleménye szerint kiállítást is lehetne szervezni a képekből „Ilyen volt – ilyen lett” címmel, biztosan nagy érdeklődésre tarthatna számot a lakosság részéről.

 

Szumzer László kuratóriumi tag:

Jónak tartja a kezdeményezést a hagyományőrzés szempontjából is.

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Gábor elnök szavazásra bocsátotta a település fotózásra benyújtott ajánlat elfogadását.

 

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

2/2011. (V. 27.) sz. határozata

Isztimér fotózására benyújtott árajánlat elfogadásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a település fotózásra, helytörténeti album elkészítésére benyújtott árajánlatot elfogadja. A fényképek és az album elkészítésével Salgói Dóra ajánlattevőt bízza meg 200,- Ft/db bruttó áron.

 

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Szabó Gábor elnök

 

 

 

 

  1. 3.    napirendi pont

 

Egyebek

 

Szabó Gábor elnök:

Elmondta, hogy Gömbösné Rostaházi Judit kérelemmel fordult az alapítványhoz, a 2011. június 25-én tartandó Guttamási 810. éves rendezvény támogatása érdekében. Ez alkalomból emlékplakettet szeretnének készíttetni, melyet minden meghívott vendég ajándékba kapna, s melynek várható költsége 50.000,- Ft.

 

A kérést a kuratóriumi tagok támogathatónak tartották azzal a feltétellel, hogy a plakett látványtervét szeretnék megtekinteni és véleményezni elkészítés előtt.

 

Gömbösné Rostaházi Judit ígéretet tett arra, hogy a látványtervet a kuratóriumi tagokhoz e-mailben eljuttatja.

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

3/2011. (V. 27.) sz. határozata

A Guttamási 810 éves rendezvény támogatásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a Guttamási 810 éves rendezvény lebonyolításhoz 50.000,- Ft támogatást nyújt, melyet elsősorban az alkalomra készített emlékplakett kivitelezési költségeire kell fordítani. A támogatás felhasználásáról az Alapítvány felé számlák benyújtásával el kell számolni.

 

Határidő: 2011. július 30.

Felelős: Szabó Gábor elnök

 

 

 

Kovács Edit körjegyző:

A Gányás településrész ingatlantulajdonosainak kérését tolmácsolta, mely szerint az előző évhez hasonlóan a befizetett hozzájárulásokból kérnék a területen található út javításának kivitelezését. A szervező munkát felvállalják, az alapítványtól adminisztrációs, könyvelési segítséget kérnek.

 

 

A kuratórium tagjai a kezdeményezést támogathatónak ítélik azzal, hogy a számlák kifizetésére az érdekeltek befizetéseinek mértékéig kerülhet sor.

 

 

Kovács Edit körjegyző:

Arról adott még tájékoztatást, hogy a honlap tárhely áthelyezésre került a Neosoft Kft. szerveréről az NTCom Kft-hez, mely jelentős költségcsökkentést jelent.

 

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a kuratórium elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

 

                          Szabó Gábor                                                      Kovács Edit

                                 Elnök                                                      jegyzőkönyvvezető