Nyomtatás

Közalapítvány 2010.09.06. ülés

Jegyzőkönyv

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriumának

2010. szeptember 6-i üléséről.

 

 

Az ülés helye: Isztimér, Köztársaság út 77.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Napirend:

  1. isztimér-Gányás árok felújítása
  2. Egyebek

 

 

 

Napirend előtti esemény

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Üdvözölte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a kuratórium határozatképes, mivel mind a 3 fő jelen van. A kuratórium ülését megnyitotta. Javasolta a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, mellyel a kuratórium tagjai 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett.

 

 

 

  1. 1.    napirendi pont

 

Isztimér-Gányás árok felújítása

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gányási üdülőtulajdonosok szeretnék kitisztíttatni a területen lévő árkot, ami a csapadékos időjárás miatt feliszapolódott. A munkákra kértek be árajánlatokat és megszervezték a tulajdonosok körében az adománygyűjtést is – előzetes szóbeli egyeztetés alapján. Az 500 m-es árokszakasz karbantartása kb. 130 ezer forintba kerülne, amennyiben a megfelelő összeg összegyűlik. Arról kellene dönteni, hogy a munkát az alapítvány megrendeli-e a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén.

 

Fiedler Albertné polgármester:

Elmondta, hogy az önkormányzat segítséget nyújtott a tulajdonosok összefogásában, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. A kivitelezésre pénzeszközzel nem rendelkezik, erre a településrészre külön adónem nem vethető ki. Szerencsésnek tartaná, ha az alapítvány fel tudná vállalni a munkálatok lebonyolítását – segítséget nyújtva ezzel a szervezést felvállaló tulajdonosoknak.

 

Angeli József kuratóriumi titkár:

Úgy gondolja, hogy amennyiben ezzel az alapítvány segítséget tud nyújtani, úgy célszerű lenne vállalni a lebonyolítással járó feladatokat.

 

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Gábor elnök szavazásra bocsátotta az Isztimér-Gányás ároktakarításra benyújtott árajánlat elfogadására vonatkozó előterjesztést.

 

 

 Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

2/2010. (IX. 6.) sz. határozata

az Isztimér-Gányás területén található árok karbantartásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a megrendeli az Isztimér-Gányás területén található 500 m árok karbantartását 5.500,- Ft/óra + Áfa vállalási áron, megközelítőleg 130.000,- Ft + Áfa összegben a VÁ-VE Bt. (Súr, Táncsics u. 17.) árajánlata alapján.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: elnök

 

 

 

  1. 2.    napirendi pont

 

Egyebek

 

 

Fiedler Albertné polgármester:

Kérése, hogy a Baba-Mama klubot az idén is támogassa az alapítvány,  mivel a tavaly elkezdett Betlehemet szeretnék bővíteni újabb figurákkal. A munkát önszorgalomból végzik, az anyagköltséget kellene részükre megtéríteni, ami 10-15 ezer forint körüli összeg lesz.

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

3/2010. (IX. 6.) sz. határozata

a községi Betlehem bővítésének támogatásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma biztosítja a községi Betlehem bővítésének anyagköltségét maximum 15.000,- Ft összeggel, melyet a Baba-Mama klub képviselője részére megelőlegez, utólagos elszámolással.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: elnök

 

 

 

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a kuratórium elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

 

                          Szabó Gábor                                                      Kovács Edit

                                 Elnök                                                      jegyzőkönyvvezető