Nyomtatás

Közalapítvány 2010.06.24. ülés

Jegyzőkönyv

 

Az Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriumának

2010. június 24-i üléséről.

 

 

Az ülés helye: Isztimér, Köztársaság út 77.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Napirend:

 1. A közalapítvány 2009. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
 2. Egyebek

 

 

 

Napirend előtti esemény

 

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

Üdvözölte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a kuratórium határozatképes, mivel mind a 3 fő jelen van. A kuratórium ülését megnyitotta. Javasolta a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, mellyel a kuratórium tagjai 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyetértett.

 

 

 

 

 1. 1.    napirendi pont

 

 

A közalapítvány 2009. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

 

Szabó Gábor kuratóriumi elnök:

A 2009. évben a Közalapítvány ténylegesen működött, 2 alkalommal ülésezett. Ebben az évben a legnagyobb kiadást a Köztársaság utca Polgármesteri Hivatal és Köztársaság út 55. sz. közötti szakaszának térkövezése jelentette, mely 2.001.000,- Ft volt.

A Közalapítvány Isztimér község weboldalának kialakítását ismételten támogatta, melynek segítségével a kistérség egyik legszebb, legjobb honlapjává alakult át községünk internetes oldala, ahol lehetőség van az Alapítvány tevékenységének széleskörű népszerűsítésre is. (www.isztimer.hu)

Az alapítvány díszfák vásárlásával hozzájárult a közterületek fejlesztéséhez, a lakókörnyezet szebbé tételéhez.

A Guttamási terasz burkolása nagyrészt adományból valósult meg, hozzájárulva ehhez a Tamási Települések Találkozójának méltó megünnepléséhez.

A kuratórium a községi Betlehem megvalósítását az anyagköltség biztosításával támogatta.

 

 

Bevételek:

2009. évben Isztimér Községért Közalapítványnak vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és költsége nem volt.

2009. évben Isztimér Községért Közalapítvány  költségvetési támogatást nem kapott.

Magánszemélyektől kapott támogatás összege: 154.800,- Ft volt

 

A közhasznú tevékenység bevétele 418.128,- Ft, a következőképpen alakult:

 • Támogatások:                                    154.800,- Ft,          
 • Kapott bankkamat                                 4.037,- Ft,
 • SZJA 1% bevétele:                           259.291,- Ft.

 

Kiadások:

Az Alapítvány kiadásai 2009. évben az alábbiak szerint alakultak:

 • Bank- és postaköltség :                               15.503,- Ft
 • Honlap karbantartása:                               114.750,- Ft
 • Térkövezés (Közt. u.):                          2.001.000,- Ft
 • Guttamási terasz burkolása:                     108.600,- Ft
 • Betlehem anyagköltség:                            30.000,- Ft
 • Díszfák beszerzése:                                  103.000,- Ft

 

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása   2.372.853,- Ft.

 

A közhasznú tevékenység 2009. évi vesztesége: 1.954.725,- Ft.

 

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Gábor elnök szavazásra bocsátotta a 2009. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztést.

 

 

 Az Isztimér Községért Közalapítvány 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községért Közalapítvány

1/2010. (VI. 24.) sz. határozata

a közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

 

Isztimér Községért Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásának fontosabb adatait az alábbiakban határozza meg:

 

A közalapítvány 2009. évi induló vagyona 2.592.021,- Ft, vállalkozási tevékenységből  bevétele nem volt,  költségvetési támogatásban nem részesült.

 

A 2009. évi bevétel 418.128,- Ft, melyből 154.800,- Ft támogatás, 4.037.- Ft bankkamat, 259.291,- Ft  SZJA 1 %.

 

A 2009. évi kiadás 2.372.853,- Ft, melyből 15.503,- Ft bankköltség, 114.750,- Ft honlap készítés költsége, 2.001.000,- Ft értékben térkövezés, Guttamási teraszt burkolása 108.600,- Ft, Betlehem anyagköltsége 30.000,- Ft, díszfák beszerzése 103.000,- Ft.

 

A közhasznú tevékenység 2009. évi eredménye: 1.954.725,- Ft.

 

2009. évben személyi jellegű költségei nem merült fel. A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak.

 

A 2009. évi közhasznúsági jelentést és közleményt a melléklet szerinti formában a kuratórium elfogadta.

 

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: elnök

 

 

 

 1. 2.    napirendi pont

 

Egyebek

 

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a kuratórium elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

 

                          Szabó Gábor                                                      Kovács Edit

                                 Elnök                                                      jegyzőkönyvvezető